Över en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever en känsla av otrygghet i sina bostadsområden. I en tid präglad av accelererande urbanisering och teknologiska framsteg är det en av kommunernas högsta prioriteringar att skapa trygga städer för sina invånare.

Studien genomfördes i samarbete med Signify Sweden och deras IoT-baserade styrsystem Interact för smarta städer. Studien har fokuserat på Stockholm och Helsingborg, Sveriges ledande kommuner inom Smart City.

Smart City-konceptet har framträtt som en lovande lösning för att skapa dynamiska och trygga städer och har senaste åren expanderat globalt. AI har idag blivit en central komponent i dagens smarta städer och används på flera sätt för att optimera och förbättra stadsutvecklingen. Trots betydande framsteg inom smarta städer och AI-användning, saknas det forskning kring AI:s potential att optimera planering och drift av offentlig belysning. Belysningen är avgörande för invånarnas trygghet och många känner sig otrygga under kvällstid. Denna studie undersökte därför om och hur AI kan bidra till att förbättra tryggheten genom bättre belysning i städer.

Studien använde en explorativ fallstudie med två olika datainsamlingstekniker. Data samlades in från åtta semistrukturerade intervjuer med specialister inom belysning och AI. Intervjuerna kompletterades med en omfattande litteratursökning i databasen Scopus.

Studiens resultat indikerar att tryggheten i urbana miljöer förbättras genom väl anpassad belysning, där faktorer som ljusnivå, ljusfördelning, färgåtergivning, färgtemperatur och bländfrihet är avgörande.

Intervjuer antydde potential för AI i optimering av belysningsstyrning, men gav inga konkreta exempel på dess genomförande i kommuner. Studien identifierade även en brist på kunskap och tidigare forskning om AI:s roll i att förbättra tryggheten genom belysningskontroll. Vidare understryks vikten av snabbt underhåll och ersättning av trasiga ljuskällor för att upprätthålla tryggheten, samt behovet av etiska och integritetsmässiga överväganden vid implementering av AI, inklusive datahantering och transparanta algoritmer.