– en studie i energianvändning i svenska miljöcertifierade flerbostadshus 

Studien gjordes i samarbete med Riksbyggen och analyserar träffsäkerheten hos energiberäkningar för flerbostadshus i Miljöbyggnad. 

Beräkningar för den kommande energianvändningen jämfördes med mätningar då byggnaden är i bruk. Vi ställde oss frågan om betygen i Miljöbyggnad påverkades av detta. 

Syftet var att ge en bredare kunskap om miljöcertifierade byggnaders verkliga och förväntade energiförbrukning. Vi tittade på avvikelser hos värme-, varmvatten- och fastighetsenergi. 

Metoden som användes var en kartläggning av sekundärdata ur dokumentationen från certifieringsprocessen för 116 stycken byggnader. Genom att identifiera, analysera och statistiskt säkerställa avvikelser kunde vi dra slutsatser. 

Studien visade att det är svårt att beräkna energianvändningen i förväg – den årliga energianvändningen ökade i genomsnitt med 3,7 kWh/m2. När värme-, varmvatten- och fastighetsenergi delas upp träder ett nytt mönster fram – vi ser avvikelser som är dolda i den totala energianvändningen. Den uppmätta värmeenergin översteg ofta den beräknade. Det är en större spridning på mätvärdena för värmen än för de andra. Den årliga energin som behövdes för uppvärmning av bostäderna ökade i genomsnitt med 9,7 kWh/m2 – medan den minskade för de båda andra. 

Resultatet visade att 38% av flerbostadshusen hade fått ett förändrat betyg i energianvändning. 4% fick ett bättre betyg - 34% fick ett sämre. En tredjedel av de med försämrade betyg i energianvändning fick även sänkta områdesbetyg för energi. Trots det påverkades inte Byggnadsbetyget i Miljöbyggnad. 

Hälften avvek mindre än 10% från beräkningen. De kan förklaras med statistiska osäkerheter i energiberäkningen. Avvikelser på mer än 10% har andra förklaringar. Dessa kan bero på byggtekniska orsaker som ändrade byggplaner, felaktigheter i byggnation och installationssystem som behöver justeras. Även byggnader med mycket små avvikelser hade fått försämrade betyg. Det betyder att marginalen upp till betygsnivån var för liten. 

Genom att sprida kunskap om att de teoretiska beräkningarna behöver en marginal vid byggnation finns det en större chans att uppnå önskat betyg i energianvändning. Det framtida ekologiska fotavtrycket från byggbranschen kommer att minska om vi fortsätter att sträva efter de högre betygsnivåerna och se till att byggnaden motsvarar förväntningarna. I vilken omfattning projekten avsiktligt eller oavsiktligt frångått de ursprungliga planerna under byggprocessen lämnas till mer djupgående studier att ta reda på.