Kira Adotter

Mail


Elisabet Deshni

Mail

 

Jennnifer Larsson

Mail

En komperativ studie om lekmän och fackmäns åsikter

I ljuset av det ökade intresset för glas som fasadmaterial, riktas undersökningens fokus på att samla ny kunskap om hur man kan stärka det visuella värdet av en byggnad med opaka glasfasader. Sex olika belysningsprinciper och fyra kulörer undersöks.

Författarna i studien har en hypotes där resultatet förväntas uppvisa en tydlig differens mellan lekmän och fackmäns estetiska utformningspreferenser av opaka glasfasader. Nedanstående tre frågeställningar står i fokus för studien:

  1. Vilka utformningar av fasadbelysning i kombination med kulör är mest tilltalande i industri- och handelsområden med opaka glasfasader?
  2. Hur skiljer sig lekmän och fackmäns uppfattningar åt kring utformning, belysning och kulör för opaka glasfasader?
  3. Vad bygger lekmän respektive fackmän sina estetiska bedömningar på gällande utformning, belysning och kulör för opaka glasfasader?

Frågeställningarna besvaras genom en representativ kartläggning där såväl kvantitativa som kvalitativa datainsamlingstekniker används. De undersökta belysningsprinciperna testas och visualiseras genom modeller.

I enkätundersökningen, med 350 respondenter, framgår det att lekmän och fackmän endast delar åsikter om vilken belysningsprincip som är mest tilltalande i kombination med vit fasadkulör. Båda undersökningsgrupperna föredrar takfotsbelysningen. För den röda, blå och svarta fasadkulören skiljer sig dock åsikterna åt.

Lekmän och fackmän lyfter under intervjuerna en rad olika aspekter som de bygger sina estetiska bedömningar på. Många av respondenternas svar grundar sig på en balans mellan de förslag som anses nytänkande men stilrena och anses lämpliga i den tänkta miljön. Det visar sig vara olika bakomliggande syften som hos individen avgör vad man lägger störst vikt vid. Det kan vara allt från miljö och djurliv till mänsklig skala och känslan av trygghet. Det visar sig dock att de flesta motiven bakom de estetiska bedömningarna går in i varandra och att det saknas tydlig gränsdragning över vad som väger tyngst.