Studien introducerar en praktisk totalkostnadsanalysprocess inom inköp. Det finns teori om TCO och TCA, men som är svårapplicerat på företagen. Därmed prioriterar studien användbarhet via kombination av totalkostnadsanalys och artikeluppdelning. Företag får möjlighet att arbeta med kostnader utifrån ett helhetsperspektiv.

Syfte: I den komplexa miljö som inköp inom lågvolymstillverkande företag befinner sig i ställs krav på kostnadsreducering. Ofta är fokus på inköpspriset medan flertalet osynliga kostnader, som ofta är större, är dolda under vattenytan. Det finns teori kring totalkostnadsanalyser men som saknar praktisk möjlighet för implementering på företag. I linje med det är studiens syfte att utveckla en praktisk totalkostnadsanalysprocess för inköp inom lågvolymstillverkande företag.

Resultat: Studien resulterade i 14 grupper av kostnader som sedan storleksmässigt delades upp efter artikeltyp och prioriterades baserat på empiri från fallföretaget. Vidare resulterade studien i hur artiklar kan beaktas utifrån teori om Kraljics matris och leverantörspreferensiering samt empiri om hur olika artiklar kan hanteras utifrån empiri från fallföretaget. Studien resulterade i en totalkostnadsanalysprocess i 8 steg där praktisk möjlighet till implementering skapas via artikeluppdelning. Processen är ett verktyg som inköpsavdelningen på lågvolymstillverkande företag kan använda sig av för att skapa sig en möjlighet att få vetskap om dolda kostnader. Vetskapen om kostnaderna skapar även möjlighet till att minska kostnader utifrån ett totalkostnadsperspektiv.

Implikationer: Studien bidrar till både praktiska och teoretiska implikationer. I arbetet skapas en praktisk process utifrån två redan befintliga teoretiska områden, totalkostnad och artikeluppdelning. Därtill skapas bidrag till forskningen om möjligheten att kombinera dessa teoretiska områden. Vidare skapas en process som inköp inom lågvolymstillverkandeföretag kan använda sig av för att minska sina totala kostnader. Därigenom skapas praktiskt bidrag.

Fallföretaget: Studien utfördes i samarbete med inköpsavdelningen på Saab AB Aeronautics i Linköping. De köper in komponenter till tillverkningen av flygplanet Gripen.