Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen

En ny studie från Jönköping Academy vid Högskolan i Jönköping visar stora skillnader i hur personal i äldreomsorgen värderar etiska frågor.

Inom äldreomsorgen är det viktigt att de äldre får möjlighet att själva fatta vissa beslut om sin tillvaro. För att detta ska fungera behöver personalen förstå de äldres behov av delaktighet. Men en ny studie visar stora skillnader i hur personal i äldreomsorgen värderar etiska frågor.

Forskaren Sofia Kjellström gjorde enkäter med personal på äldreboenden och inom hemtjänst och upptäckte att det gick att placera in svaren i tre grupper som hade tre olika värdesystem. Värdesystemet var det som styrde personens uppfattning om etik och moral, och spelade mycket större roll än faktorer som ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet.

De som ingick i den första gruppen tyckte att regler, rutiner och personalens arbetsvillkor skulle styra de äldres möjlighet till självbestämmande. De tänkte också mycket på hur de själva skulle vilja bli omhändertagna som gamla. De allra flesta av de som svarade på enkäten ingick i den här gruppen.

I den andra gruppen var man mer benägen att uppskatta självbestämmande och delaktighet bland de äldre. Man prioriterade dialog och samarbete med den äldre personen när beslut skulle fattas.

Den tredje gruppen var den minsta. Bara 17% av de tillfrågade ingick i den här gruppen, som ansåg att man skulle låta de äldre bestämma själva i så stor utsträckning som det bara var möjligt och att de skulle få vara delaktiga i alla beslutsprocesser.

Det här visar på ett problem inom äldrevården idag. De lagstadgade målen för äldreomsorgen stämmer överens med den tredje gruppens värdesystem, men bara en liten del av personalen inom vården är alltså inställda på att arbeta på det här sättet.

– Personal med värdesystem 1 var i majoritet i studien och de har svårt att leva upp till de krav på delaktighet för äldre som är lagstadgat, säger Sofia Kjellström.

Personer som ingick i grupp 1 gav också uttryck för en ”vi och dom” – attityd, där ”vi” var personalgruppen och ”dom” de äldre.

Det här är ett problem som ställer stora krav på ledarskap inom äldreomsorgen.

– En förtroendeingivande och tydlig ledare har möjlighet att förändra värdesystemet hos personalen så att den grupp man identifierar sig med består av både personalen och de äldre. En sådan förändring av värdesystemet skulle med all säkerhet vara till gagn för de äldre, säger Sofia Kjellström.


Studien presenteras i:

Kjellström, Sofia & Per Sjölander, The level of development of nursing assistants‘ value system predicts their views on paternalistic care and personal autonomy , International Journal of Ageing and Later Life 2015 9(1): 35-68

För mer information, kontakta
Sofia Kjellström
docent vid Jönköping Academy, Hälsohögskolan i Jönköping.
Tel:. 036-101313
E-post: sofia.kjellstrom@hhj.hj.se

2015-04-09