Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av vikt för Jönköping University.

Förslag på mottagare tillsammans med motivering lämnas till rektor senast 31 mars 2011.

Kommitté

Högskolans rektor, ordförande i stiftelsestyrelsen och Studentkårens ordförande.

Mottagare av förtjänsttecknet

2021: Dag Raudberget och Magnus Andersson
2019: Ingvar L Svensson
2018: Tomas Bengtsson
2017: Gerd Engström

2015: Leif Melin
2014: Börje Johansson och Eva Ronström

2013: Berit Wall, Dan Ekström och Göran Wahlgren

2012: Charlie Karlsson
2011: Roy Holmberg
2010: Lena Halldorf och Anders Brandberg
2009: Clas Wahlbin och John Ahlnér
2008: Åke E. Andersson och Inger Melin
2007: Jörgen Birgersson och Margareta Siöö
2006: Anita Helmbring och Per Risberg
2005: Agne Boeryd och Gudrun Engstrand
2004: Alvar Göth och Lars-Erik Engstrand
2003: Hans Albin Larsson och Nils Gruvberger

Stadgar för förtjänsttecknet

Beslutade av styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping den 29 augusti 2002.

Förtjänsttecknet kan ges till person som gjort insatser av vikt för lärosätet.

Tecknet kan delas ut en gång per år. Tecknet kan då ges till en eller flera personer. Tecknet behöver inte delas ut visst år.

Till mottagare av tecknet ges medalj att bäras till högtidsdräkt samt diplom. Medaljen är utformad enligt bilaga till stadgarna.

Stiftelsestyrelsen beslutar om instruktioner för tecknet. Instruktionerna är beslutade av styrelsen den 29 augusti 2002.

Procedur för utseende av mottagare

Mottagare av tecknet utses av en kommitté som består av studenternas utsedda ledamot av stiftelsestyrelsen, av ytterligare en ledamot av stiftelsestyrelsen, av rektor (sammankallande) samt - i sinom tid - två tidigare mottagare av tecknet som styrelsen utser.

Förslag till mottagare av tecknet lämnas under en tidsperiod i början av varje år som bestäms av rektor. Rektor ansvarar för att möjligheten att lämna förslag bekantgörs. Förslag lämnas till rektor.

Rätt att föreslå mottagare av tecknet har varje person som under förslagsperioden är anställd vid Jönköping University.

Kommittén måste vara enig i sitt beslut om mottagare av tecknet. Om enighet ej nås, kan tecknet inte delas ut det året.

Kommittén för beslutsprotokoll. Kommittén skall även besluta om motivering för utsedd mottagare att tryckas på diplom, till exempel i form av en motivmening och en kortare förklaring av insatsen.

Kommittén beslutar om tillfälle under året när tecknet delas ut.

Inkomna förslag aktläggs årligen efter utdelande.

Kriterier för utseende av mottagare

Kommittén skall beakta följande i sitt arbete.

Kommittén skall vårda tecknets anseende.

I stadgarna sägs: "Högskolans i Jönköping förtjänsttecken kan ges till person som gjort insatser av vikt för Högskolan i Jönköping."

Inga inskränkningar finns vad avser person som kan få tecknet.

Med Högskolan i Jönköping avses lärosätet vid slutet av förslagsperioden. "av vikt för Högskolan i Jönköping" skall tolkas i bred betydelse, t.ex. vad avser koppling till verksamheten.

Insatserna kan ha gjorts under en livsgärning eller del av livsgärning men kan också vara koncentrerade till en kortare tid. Det krävs inte att någon del gjorts under det år tecknet delas ut. Insatserna behöver inte vara avslutade när tecken ges, men deras vikt måste kunna bedömas.

Insatserna skall ha någon egenskap som kommittén bedömer särskiljer dem från andra personers liknande insatser. Tänkbara sådana egenskaper är att de varit av speciellt slag/gjorts i ett speciellt sammanhang, att de rört något viktigt men inte alltid vanligt/uppmärksammat/meriterande område, att de varit långt "utöver pliktens bud", att de varit exceptionella eller kanske t.o.m. unika i sin kvalitet (t.ex. i utförandet), samt att de fört till exceptionella eller t.o.m. unika resultat för högskolan.

Tecknet kan ges till mer än en mottagare visst år för en gemensam insats. Normalt ges inte tecknet ett visst år till flera personer för skilda insatser.

Övrigt

Kommittén skall varje år överväga och ev. föreslå stiftelsestyrelsen ändringar i instruktionerna. Kommittén bör bevaka mångfalden i mottagare och insatser.