11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet kallas LeanCast och involverar fyra svenska företag: Scania CV, Volvo Group Technology, SKF Mekan och SinterCast.

LeanCast är ett så kallat synergiprojekt och består av fyra olika delprojekt som tillsammans ska svara på frågan ”Hur kan vi möjliggöra och kontrollera en effektiv och hållbar design och produktion av gjutjärn?”.

– Ett mer vetenskapligt förhållningssätt till det här tekniska området är nödvändigt för att öka vår kunskap och förståelse, menar Jessica Elfsberg, utvecklingsingenjör vid Scania CV AB. Den långsiktiga visionen är att ha kontroll över och kunskap om egenskaperna i varje liten del av en gjutjärnskomponent. För att uppnå detta behöver vi på djupet förstå hur olika strukturer och defekter bildas och påverkar komponenternas egenskaper, fortsätter hon.

Forskargruppen och de deltagande företagen har samverkat i flera tidigare projekt och LeanCast är utformat med industrins behov i fokus och i nära dialog mellan parterna.

– Det här är ett viktigt forskningsprojekt för svensk gjutindustris fortsatta konkurrenskraft. Eftersom forskningen sker i samproduktion med företagen, kommer resultaten till direkt nytta samtidigt som det gör att företagen kan fortsätta vara framgångsrika på lång sikt, säger KK-stiftelsens VD Madelene Sandström.

Ett övergripande syfte med det nya projektet är att utveckla en mer hållbar gjutprocess och mer hållbara gjutkomponenter. Den kunskap som genereras ska bland annat bidra till komponenter med längre livslängd och en resurseffektiv produktframtagning och produktion, vilket i sin tur ger minskad förbrukning av naturresurser och minskad energiförbrukning.

– LeanCast är ett tvärvetenskapligt projekt som spänner över flera olika ämnesområden, till exempel mineralogi, metallografi, materialmekanik och numeriska beräkningsmetoder. Sammanlagt är vi 10 forskare som kommer att jobba i de olika projekten, säger Attila Diószegi, projektledare för synergiprojektet och professor i gjuteriteknologi vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Projektet ingår i lärosätets forsknings- och utbildningsmiljö SPARK som fokuserar på kunskapsintensiv produktframtagning. SPARKs programchef Mats Jackson gläds åt beskedet från KK-stiftelsen:

– Att SPARK nu får ett projekt av den här digniteten är ett viktigt steg vidare för vår miljö och för Jönköping University. Vårt lärosäte har sedan länge en internationellt konkurrenskraftig forskningsverksamhet inom material och tillverkning som LeanCast kan bygga vidare på.

Projektet kommer att pågå under tre och ett halvt år och medfinansieras av de fyra partnerföretagen i form av arbetstid och material motsvarande det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. De olika delprojekten kommer fokusera på formmaterial, defektbildning, materialegenskaper respektive modellering och simulering av fenomen i samband med gjutning.

2018-06-25