Forskning på Tekniska Högskolan ska stärka länets e-handel

Forskning om e-handel bland länets tillverkande företag görs på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

E-handeln är den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln och Tekniska Högskolan vid Jönköping University gör nu en regional studie för att bedöma e-handelspotentialen bland länets små och medelstora tillverkande företag.

Mer än hälften av tillverkningsföretagen säljer sina produkter online direkt till slutkund, enligt en nationell studie framtagen av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).

Nu går JTH vidare med en regional studie för att stärka e-handeln för små och medelstora tillverkande företag i Jönköpings län.
Den 14 december är det avslutningsmöte för den regionala studien på JTH. Läs mer i faktarutan här nedan.

Andreas Risberg, forskare i logistik på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Andreas Risberg, forskare i logistik på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

E-handeln är den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln med en årlig tillväxt på 15 procent 2006-2019, 40 procent under 2020 och 20 procent under 2021. Alla sällanköpssektorer i detaljhandeln har redan nått tröskelvärdet där all framtida tillväxt troligtvis kommer att ske online. I dag representerar e-handeln 16 procent av den totala detaljhandeln och en fjärdedel av de tillverkande företagen i den nationella studien anser att e-handel har strategisk betydelse för dem.

En tydlig trend

- Det som händer när e-handeln tar andelar är att det blir färre återförsäljare, att återförsäljarna blir större och att det totala antalet butiker minskar. En tydlig internationell trend är att tillverkande företag säljer direkt till konsumenter online för att stärka sin konkurrenskraft. Ett exempel är att Adidas har som mål att hälften av deras globala försäljning ska vara direkt till slutkund 2025, säger Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH.

Den nationella studien, som omfattar 82 svenska tillverkande företag, visar att företagen har upplevt en stark tillväxt för sin e-handel de senaste fem åren och att många av dem har stora förhoppningar om en fortsatt god utveckling. JTH gör nu en regional uppföljning av den nationella studien för att bedöma e-handelspotentialen bland länets små och medelstora tillverkande företag.

Stärka företagens konkurrenskraft

- De stora företagen har i de flesta fall kommit längre på sin e-handelsresa än små och medelstora företag. Det finns dock god e-handelspotential även bland små och medelstora tillverkande företag och en målsättning med studien är att de ska kunna se möjligheterna och stärka sin konkurrenskraft genom e-handel direkt till slutkund, säger Andreas Risberg.

Planen är att studien ska leda till ett treårigt projekt. Den regionala studien ska identifiera vilka möjligheter och utmaningar e-handeln innebär för små och medelstora tillverkningsföretag i Jönköpings län gällande försäljning, logistik och hållbarhet. Forskningen ska ge svar på vilken kategori av tillverkningsföretag som har störst potential att lyckas med sin e-handel direkt till slutkund och vilka affärsmöjligheter det innebär för dem. Detta görs genom att forskarteamet ska intervjua ett tiotal tillverkande små och medelstora företag i Jönköpings län.

Loggor.

Fakta

Den regionala studien om e-handel heter Manufacturer to Consumer e-Commerce och projektleds av Hamid Jafari, universitetslektor i logistik vid JTH. Forskningen samfinansieras av Tillväxtverket, Regional Utveckling inom Region Jönköping Län och Tekniska Högskolan vid Jönköping University. I forskningsteamet ingår även andra forskare vid avdelningen Logistik och verksamhetsledning på JTH, såsom Joakim Wikner, professor i logistik.

Avslutningsseminarium på JTH om e-handelsstudien

Den 14 december är det avslutningsmöte på JTH för den den regionala studien om e-handel, Manufacturer to Consumer e-Commerce. Då kommer bakgrund, resultat och rekommenderat genomförandeprojekt för studien att presenteras. Efter seminariet, som är kostnadsfritt och på svenska, blir det en frågestund.
Man kan delta i seminariet både fysiskt på plats i sal E1029 (Stora Enso) på JTH och online.
Gör din anmälan senast den 12 december här
Kontaktperson: Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH

Arrangör: Tekniska Högskolan

2022-09-08