Forskningsåret 2020

2020 har präglats av den pågående pandemin men vi ser ändå ett stort spann i den forskning som kommer från Jönköping University, om allt från ungdomars alkoholvanor till e-sport. Ta del av några här. Så värm på lite glögg, putsa upp glasögonen och slå dig ned i favoritfåtöljen. Här följer ett urval av forskningen som JU har bjudit på under året.

Januari

I januari fick en ny studie om suicid, med forskare från Hälsohögskolan och Lunds universitet stor uppmärksamhet. Studien har undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården anses ha varit en bidragande faktor i 55% av fallen.

Mars

Ulrika Börjesson, lektor vid Avdelningen för Socialt Arbete, Hälsohögskolan, var medförfattare till en artikel i ett specialnummer om migration i European Journal of Social Work. Artikeln med titeln "The concept of home – unaccompanied youths voices and experiences" skrevs tillsammans med Åsa Söderqvist Forkby, lektor vid Institutionen för Socialt Arbete, Linnéuniversitetet. Artikeln, som författarna har valt att kalla för "Hembegreppet - Ensamkommande ungas röster och erfarenheter" på svenska, har som syfte att kritiskt diskutera hem-begreppet baserat på ungdomars egna upplevelser. Underlaget till artikeln kommer ifrån nio olika fokusgruppsintervjuer som genomfördes 2016–2018. Det vill säga i efterdyningarna av det, ur migrationssynpunkt, väldigt turbulenta året 2015, då det kom över 35 000 ensamkommande unga till Sverige.

April

Amir Pakpour, professor i hälsopsykologi vid Qazvin University i Iran och affilierad forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University har lett ett internationellt forskarteam som har tagit fram en skala som bedömer rädslor för Covid-19. Skalan används nu inom forskning i fler än 30 länder världen över. Förhoppningen är att den kan komplettera kliniska försök genom att identifiera behovet av utbildning kring viruset och stöd för dem som drabbats av rädslor till följd av pandemin.

Närbild på händer som tvättas

Maj

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, forskar om hur näringslivet ställer om sin produktion och bidrar i coronakrisen i ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet ingår i uppställningen som MSB har av flera snabbstartade, kortare forskningsprojekt om coronakrisen. Myndigheten började finansiera projektet den 1 maj i år och det kommer att pågå till den 31 mars nästa år.

Juni

En rapport producerad av forskare från Jönköping International Business School (JIBS) visar i vilken utsträckning Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP) och liknande politiska initiativ utomlands kan förväntas leda till transformativ omställning. Rapporten har gjorts på uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. I den har JIBS-forskarna Christian Sandström och Jerker Moodysson, även vd på JIBS, studerat svenska strategiska innovationsprogram och jämfört dem med litteratur om hur industriell omvandling sker.

"Den föreställning som vuxna ofta har av ungdomars drickande som något spontant och oorganiserat känns inte igen av ungdomarna själva."

Att ungdomar dricker alkohol har varit känt sedan länge, men den föreställning som vuxna ofta har av ungdomars drickande som något spontant och oorganiserat känns inte igen av ungdomarna själva. I artikeln "We are not like those who/.../sit in the woods and drink: The making of drinking spaces by youth" har forskarna Birgitta Ander och Monika Wilinska vid Hälsohögskolan, Jönköping University, analyserat intervjumaterial där unga själva berättar om hur de planerar fester och alkoholintag. Artikeln publicerades i ett specialnummer av Qualitative Social Work som behandlar begreppet ”Place and Space within Social work”, vilket på svenska kan jämföras med ”arena/plats och rum”.

Juli

Forskare från Jönköping International Business School är tillsammans med forskare från andra europeiska lärosäten med och startar upp det internationella forskningsnätverket Esports Research Network (ERN). Målet med nätverket är inte bara att knyta samman forskare från hela världen och inom olika ämnen utan även att skapa mötesplatser för forskare och utövare av e-sport.

Dreamhack

Augusti

Karl Hedman, lektor i socionomprogrammet vid Hälsohögskolan, tilldelas den ansedda utmärkelsen "International Journal of Older People Nursing Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research". Utmärkelsen fick han för sin framstående etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnors styrkor och sårbarheter. Artikeln "Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana" bygger på ett 300-timmars etnografiskt fältarbete under åren 2013-2018, där han har studerat äldres styrkor och sårbarheter i den amerikanska delstaten Louisiana. Forskningen som Karl Hedman har genomfört kan bidra till att förbättra stödet till sårbara äldre.

Forskare i forskningsmiljön CHILD kommer att medverka i ett EU-projekt, som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet, som heter "Inclusive Assessment Map – I AM", har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner kronor. Det har som syfte att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.

Tjejer som springer

September

Peter Blomstrand, chefläkare på Länssjukhuset Ryhov och adjungerad forskare i Klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan, har tillsammans med Jan Engvall, professor vid Linköpings universitet sammanställt forskning om träning – för att se om träning gör dig smartare. Studien "Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults—A systematic review" publicerades i den vetenskapliga tidskriften Translational Sports Medicine – och fick stort internationellt medialt genomslag.

CeFEO, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership, vid Jönköping International Business School, JIBS, är medgrundare av ett nytt nätverk med de främsta forskningscentren inom familjeföretagande i Europa. EuFBC (European Family Business Research Centers Network) lanserades i höst och skapar en gemensam plattform för att presentera och debattera toppmodern forskning om familjeföretagande.

"Med ett specifikt fokus på genus kommer projektet undersöka hur salafi-jihadistika miljöer mobiliserar i ett svenskt sammanhang"

Oktober

Forskningsprojektet "Efter kalifatet – Mobilisering av kvinnor och män i den salafi-jihadistiska miljön i Sverige" med Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation som projektledare, beviljas 3,9 miljoner kronor i stöd från Forte. Med ett specifikt fokus på genus kommer projektet undersöka hur salafi-jihadistika miljöer mobiliserar i ett svenskt sammanhang, efter den Islamiska Statens (IS) så kallade kalifat fallit.

November

Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova bidrar med cirka en miljon kronor till forskningsprojektet Crowd Mapper på Tekniska Högskolan. Projektet syftar till att minska smittspridningen av Covid-19-pandemin och utvecklas i nära samarbete med Jönköpingsföretaget ROL Ergo. Crowd Mapper ska ta fram ett system för att positionera människors densitet och om möjligt styra deras rörelsemönster. Det kommer att vara ett integritetsbevarande verktyg för att övervaka och hantera de sociala distanseringsreglerna för att minska effekterna av Covid-19-pandemin.

Jönköping University deltog tillsammans med Region Jönköpings län och Jordbruksverket i Forskarfredag. I år skedde Forskarfredag helt digitalt. 20 forskare från länet träffade 30 skolklasser, och mötte därmed ca 720 elever plus 30 lärare, under konceptet ”Låna en forskare”.

December

En ny studie med 1 700 ungdomar genomförd av forskare vid Jönköping University och Högskolan Väst visar att majoriteten ungdomar, 15-19 år, upplever en försämring av sin psykiska hälsa under coronapandemin, särskilt tjejer och de ungdomar som har haft distansundervisning. En del upplever förändringar i sin familjesituation och för några har läget försämrats med mer konflikter hemma. Andra upplever dock att de har fått mer tid att ha roligt med familjen.

Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid Jönköping International Business School firar 10-årsjubileum. CEnSE grundades 2010 och är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på entreprenörskap, innovation, regional utveckling och stad-landsbygdsdynamik. CEnSE har bildat starka nätverk i samarbete med intressenter såsom Jordbruksverket, Region Jönköpings län, Region Skåne och Trafikverket. Deras samarbetsprojekt med lokala intressenter har varit särskilt viktiga för Jönköpingsregionen. Förutom det regionala har CEnSE också lyckats bygga upp ett nationellt och internationellt rykte under de senaste tio åren genom forskning om aktuella och relevanta problem, och som ligger till grund för politiska beslut.

Åtta olika projekt inom JU:s forskningsmiljö SPARK – kunskapsintensiv produktrealisering har beviljats totalt 66,6 miljoner från KK-stiftelsen. Forskningsmiljöerna får medel från KK-stiftelsen baserat på årliga verksamhetsplaner som pekar ut den framtida utvecklingen. Alla projekt bedrivs i nära samverkan med näringslivet, vilket säkrar ett snabbt nyttiggörande.

Disputationer

Under året ägde även 14 disputationer rum vid Jönköping University, om allt från marknadsföring av Glasriket till hälsoproblem och stress för ambulanspersonal.

2020-12-18