Förtjänsttecknet delades ut fredag 30 april i samband med högskolans årliga vårfirande.

Lena Halldorf tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2010.

I egenskap av redaktör för Högskriften, Högskolan i Jönköpings personaltidning, har Lena Halldorf skildrat Högskolan i Jönköpings verksamhet på ett förtjänstfullt sätt genom ord och bild. Att hon samtidigt starkt verkat för att vi anställda inom högskolan ska ge oss tid till reflektion och eftertanke i en vardag som ständigt präglas av prestation och leverans av olika mått återfanns på sista sidan av Högskriften under rubriken "Jaha!" signerat Lena Halldorf.

Högskolans konstklubb som nu verkat i 30 år kom till på Lena Halldorfs initiativ och är en annan källa att hämta kraft ur för dagens arbete.

Anders Brandberg tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2010.

Anders Brandberg har bidragit till att utveckla lärarutbildningen vid Högskolan i Jönköping till en stark verksamhet som hävdat sig mycket väl i konkurrensen med övriga lärarutbildningar i landet.

Som prefekt vid dåvarande UKI-institutionen, som stod för stor del av högskolans verksamhet innan stiftelsebildningen, deltog han aktivt i omvandlingen till stiftelsehögskola och var ansvarig för att genomföra omvandlingen till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) inom stiftelsehögskolan.

Efter bildandet av HLK blev han vd:s ställföreträdare och var vid två tillfällen tf. vd. Han var engagerad i byggandet av nya lokaler och har mer än någon annan enskild person påverkat utformningen av HLK:s nuvarande vackra och ändamålsenliga lokaler.

Anders Brandberg förenar en god organisatorisk förmåga med en stark målmedvetenhet som driver utvecklingen framåt. Han har ofta fungerat som den fasta punkten för lärarutbildningen i Jönköping och HLK:s verksamhet i övrigt. 2006 lämnade han HLK med pension.