Professor utsedd till ledamot i nya Regelrådet

Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Maud Olofsson, har förordnat Leif Melin, professor vid Internationella Handelshögskolan, att vara ordinarie ledamot i Regelrådet.

Regelrådet ska bistå regeringen och svenska förvaltningsmyndigheterna i arbetet med regelförenklingar för företagen. Detta ska ske genom att Regelrådet ska granska utformningen av alla förslag till nya eller ändrade regler, vilka kan påverka företagens arbetsförutsättningar eller konkurrensförmåga. Regelrådet ska se till att alla regelförändringar föregås av konsekvensutredningar med syfte att säkra att nya regler utformas så att de inte medför onödigt merarbete för företagen. Regelrådet kommer också att granska och yttra sig över alla dessa konsekvensutredningar.

Leif Melin är professor i företagsekonomi, särskilt strategi och organisation, samt ledare för CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership. Han är förordnad som en av fyra ledamöter i Regelrådet, tillsammans Stig von Bahr, tillika ordförande, Lennart Palm och Christina Ramberg.

Inför sitt arbete i Regelrådet säger Leif Melin:

"Det har under många år gjorts försök att nå reella regelförändringar för företagen utan att lyckas. Den nya satsningen på Regelrådet och dess kansli kan förhoppningsvis skapa mera tyngd i uppföljning och granskning av olika regelförändringar från departement och myndigheter. Det är viktigt att nå regelförändringar för att frigöra tid i företagen för arbete som direkt främjar verksamhetens inriktning och resultat. Regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna till följd av statliga regler med minst 25% skulle, om det nås, innebära betydligt mera tid och resurser för att driva och utveckla företagen. Dessutom torde många företagare känna det som en lättnad att slippa vissa administrativa uppgifter skapade av regelsystemet och som inte alltid känts motiverande, kort sagt, det skulle bli roligare att vara företagare."

Läs mer om Regelrådet och en intervju med Leif Melin här.

2009-03-12