Nordisk logistikkonferens

11-12 juni äger den tjugoförsta NOFOMA-konferensen (den nordiska konferensen för logistik och supply chain management) rum i Jönköping för ca 100-talet lärare och forskare inom logistikområdet.

Jönköpingsregionen är en mycket dynamisk och kraftsamlande region för logistik inom Norden. Ett vägande skäl är att man systematiskt byggt upp såväl näringsliv som forskning parallellt.

- Jönköping som region har vuxit till ett ledande logistikcentrum i Norden genom den kraftsamling man gjort för att etablera sig på den här marknaden. Den akademiska höjd inom logistikområdet som Högskolan i Jönköping skaffat sig är ett resultat av ett konsekvent samarbete mellan näringslivet och högskolan de senaste åren, säger professor Susanne Hertz, ansvarig för forskningscentret CeLS vid Internationella Handelshögskolan och ledamot av Logistikforum, rådgivande organ till regeringen.

11 — 12 juni har Center of Logistics and Supply Chain Management, CeLS, vid Internationella Handelshögskolan nöjet att anordna den tjugoförsta NOFOMA-konferensen (den nordiska konferensen för logistik och supply chain management) i Jönköping för ca 100-talet lärare och forskare inom logistikområdet. Konferensen har ett brett tema, "Logistics Innovation", med många olika spår för att ge en så nyanserad bild som möjligt utifrån temats fokus.

Vid konferensen kommer transportföretaget Schenker att dela ut "Best Paper Award". Ett urval artiklar, insända till konferensen, kommer att publiceras i ett specialnummer av tidskriften International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.

Huvudanföranden kommer att hållas av Krister Jakobsson, inköpschef vid Husqvarna AB och professor Remko van Hoek vid Cranfield School of Management, England /CPO Nuon, Nederländerna. Andra framstående forskare som kommer att tala vid konferensen är professorerna Anne Huff, London Business School, Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School och Ani Haldorson, Island and University of Southhampton.

Länk till NOFOMA-konferensens hemsida finner du här.

När det gäller Internationella Handelshögskolans nyckelposition vad gäller supply chain i Sverige beror den i synnerhet på den konkreta samverkan mellan näringsliv och samhälle, som har ägt rum här sedan början av 2000-talet.

Bland annat finns det vid Högskolan i Jönköping logistikutbildningar på KY-nivå (Internationella Handelshögskolan), kandidatnivå (Tekniska Högskolan) samt master- och doktorandnivå (Internationella Handelshögskolan). Studenter från dessa olika utbildningar, varav de flesta även inkluderar internationella studier, har försett bl.a. regionens företag med aktuell spetskompetens inom det enormt viktiga område som handlar om logistik- och IT-intensiva samverkanskedjor för effektivisering av och nätverk kring produktion, lagerhållning och distribution.

Men det handlar inte bara om företagen i regionen. Som exempel kan nämnas att professor Susanne Hertz just har tillträtt som gästprofessor i logistik vid Nankai-universitetet i Tianjin, Kina. Och en av Internationella Handelshögskolans studenter, Lu Peng, har fått en position som supply chain-specialist vid IKEA i Shanghai, Kina.

2009-06-04