Internationella Handelshögskolans forskare får 7 miljoner

I hård konkurrens har tre projektansökningar från Internationella Handelshögskolan i Jönköping beviljats forskningsmedel ur Ragnar Söderbergs Stiftelse.

Anna Blombäck har, tillsammans med Olof Brunninge och Anders Melander, erhållit 3 171 000 kr för projektet "Leda med värderingar - En studie av företags värderingsinitiativ" . Ethel Brundin har, tillsammans med Leif Melin och Lisa Bäckvall, beviljats 2 271 000 kr för projektet "Family capital and entrepreneurial performance across generations in family firms" . Marie Linton har erhållit 1 700 000 kr för projektet "Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden - utomeuropeiskt och europeiskt" .

Anna Blombäcks projekt "Leda med värderingar" ska undersöka svenska företags arbete med att utveckla värderingar eller värdegrunder. Tidigare forskning indikerar att värderingar som är uttalade och nedskrivna kan fungera som stöd i företagsledning, men bakgrunden och drivkraften till, samt utkomsten av, företags värderingsinitiativ är relativt okänd. Projektet består dels av sex djupstudier av företag i olika skeden av värderingsarbete och dels en breddstudie av samtliga i Sverige börsnoterade företag.

Ethel Brundins projekt "Family capital and entrepreneurial performance" syftar till att bidra med ny kunskap om hur värde skapas mellan generationer, hur entreprenöriellt tänkesätt och kapacitet förs mellan generationer samt hur familjen, snarare än den enskilda företagsenheten, kan utgöra ett bärande verktyg mellan generationer. Projektet ska försöka svara på frågor om hur familjerelaterade resurser kan påverka det entreprenöriella resultatet och hur entreprenöriella resultat är relaterade till förmågan att överleva över generationer.

Marie Lintons projekt "Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden" utgår från det faktum att ökad mobilitet över gränserna av människor och företag, varor, tjänster och kapital ställer allt högre krav på att utländska avgöranden gäller eller kan förklaras verkställbara i Sverige. Därför måste inställningen till utländska förmögenhetsrättsliga avgöranden omprövas samtidigt som de europarättsliga reglernas funktion ifrågasätts i ett internationellt sammanhang. Trots de här frågornas stora praktiska betydelse, inte minst för den internationella handeln, har förhållandevis lite forskning hittills ägnats åt dem.

2010-01-11