Så påverkas Högskolan i Jönköping av årets budgetproposition

Årets budgetproposition innebär stora förändringar inom utbildningsområdet.

Regeringen avser att minska utbildningsanslagen för högskolesektorn som helhet till följd av minskade ungdomskullar de kommande åren.  Resurserna kommer också i allt större utsträckning att  omfördelas mellan lärosätena utifrån olika kriterier, bland annat söktryck. Det finns också en tydlig viljeinriktning från regeringens sida att koncentrera den högre utbildningen till färre antal lärosäten.

— Högskolan i Jönköping får signalen att vi är en av dem som förväntas klara av konkurrensen. Men politiken drabbar oss likafullt.  De närmaste åren skärs 15 procent av högskolans statliga utbildningsanslag ner. Det är bland annat de 1 000 tillfälliga platserna som försvinner och 350 förskollärarplatser. Vidare satsar regeringen på civilingenjörsutbildningen vid KTH och Chalmers trots att alla arbetsmarknadsprognoser pekar på en brist på högskoleingenjörer. Jönköpings län har redan landets lägsta andel utbildade ingenjörer och JTH är tredje största utbildaren av högskoleingenjörer i landet, säger rektor Anita Hansbo.

Utbildningsnivån i Jönköpings län är i nationell jämförelse låg och förskollärare är redan idag ett bristyrke och de nu aviserade neddragningarna kommer att få konsekvenser för regionen.

En förändring i årets budgetproposition är också att man minskar anslagen till högskolorna för de så kallade  "nollpoängarna" - det vill säga studenter som registrerar sig på utbildningar men som sedan inte slutför studierna.  "Nollpoängarna" återfinns framför allt inom högskolornas fristående kursutbud.

— Styrsignalerna är därmed att koncentrera utbildningen till programutbildningar och därmed  försämras möjligheterna att erbjuda kompetensutveckling i form av fristående kurser  till yrkesverksamma i regionen som vill fortbilda sig, säger rektor Anita Hansbo.

För Högskolan i Jönköping innebär årets budgetproposition att utbildningsanslaget minskas succesivt med 83 mnkr från 2012 till 2015 genom att:

  • Tillfälliga platser försvinner, anslagsminskning motsvarande 45 mnkr
  • Avgiftsfinansierad utbildning (studenter från tredje land), anslagsminskning motsvarande 14 mnkr.
  • Förskollärarplatser försvinner, anslagsminskning motsvarande 22 mnkr.
  • Minskade anslag för så kallade "nollpoängare", anslagsminskning motsvarande 14 mnkr.
  • Ökad ersättning per student inom samhällsvetenskap och humaniora, anslagsökning motsvarande  24 mnkr
  • Aviserad omfördelning mellan lärosätena år 2015, en anslagsminskning motsvarande 12 mnkr inom teknik och vårdområdet.
  • Forskningsanslaget ökar med 4,6 mnkr.

Fortsatt arbetsprocess

Respektive fackhögskola arbetar nu med att analysera vilka konsekvenser de minskade anslagen får för kommande utbildningsutbud. De minskade anslagen till Högskolan i Jönköping slår framförallt mot Högskolan för lärande och kommunikation som både tappar förskollärarplatser och drabbas av  minskade anslag till följd av en stor andel  "nollpoängare". Men det är först i december i samband med att budgeten fastställs, som vi har klart besked om neddragningar av utbildningsutbud och konsekvenser för regionen i ett längre perspektiv, säger rektor Anita Hansbo.

2011-09-29