Ljusdesign vid bildskärmsarbete

Annika Kronqvist har avlagt den första filosofie doktorsavhandlingen i Ljusdesign vid Tekniska Högskolan.

Annika är anställd vid Tekniska Högskolan i Jönköping avdelningen för Byggnadsteknik och Belysninsvetenskap. Hon är universitetsadjunkt och programansvarig för högskolepropgrammet Ljusdesign, Annika har varit inskriven vid Chalmers tekniska högskola avdelningen för arkitektur.

Kan ljusdesign stödja arbetsprestation och välmående?

Vi är beroende av ljus för att kunna se och för att stimulera viktiga biologiska processer. Idag arbetar en allt större andel av arbetskraften inomhus och ofta framför bildskärmar. Trots att bildskärmen är den ljuskälla som är placerad närmast den anställde, så är det inte alltid som man inkluderar den i belysningsplaneringen när man planerar den visuella miljön.

Idag vet vi att ljuset har en påverkan på fysiologiska och psykologiska processer i människan. Det innebär att vi behöver tänka över hur vi förhåller oss till vår ljusmiljö, och vilken långsiktig påverkan på oss som bildskärmsarbete kan innebära.

—Målet med min forskning har varit att kunna beskriva om någon belysningslösning är särskilt lämplig i samband med bildskärmsarbete och om visuell komfort och allmänt välmående påverkas av olika belysningslösningar i samverkan med bildskärmsarbete, säger Annika Kronqvist och fortsätter:

Mina experimentella studier har inte kunnat visa att kontorsbelysningen påverkar arbetsprestationen, även om de visade att man föredrog och ansåg sig må bättre av en varierad ljusmiljö. Det har däremot framkommit att de metoder som används idag i experimentella studier inte förmår fånga de upplevelsemässiga aspekterna av ljus och den interaktion som uppstår mellan perception, välmående, visuell ergonomi och prestation.

Kan man skapa lika bra ljus med lägre energiförbrukning?

Nya layoutlösningar av kontor medför att t.ex bländning blir allt vanligare, och ökad omsorg bör därför läggas på ljusfördelning och ljusriktning och värdering av hur dessa samverkar med andra kriterier som t.ex. rummets ytor.

Annan forskning tycker sig kunna se preferenser för olika ljusfördelningar på arbetsytan. Man har också berört olika kvalitetskriterier hos ljus, där bl.a. hur ljusets färgtemperatur och ljusnivå påverkar rumsupplevelsen har studerats. Det har visat sig att miljön värderas som bättre om en personlig ljusnivå tillåts. Ljusets färgtemperatur har också visat sig påverka upplevelsen av vakenhet och därmed indirekt prestation.

Genom att definiera viktiga kvalitéer som har en inverkan på kvalitets- upplevelsen av ljus och hur de tillsammans kan varieras utan att det totala resultatet blir lägre ljuskvalitét, optimeras visuell komfort, visuell prestation och visuellt behag med energieffektiva lösningar. -Min vidare forskning är inriktad på att studera om belysning av vertikala ytor kan minska energiåtgången utan att avkall görs på ljuskvalitén, tillägger Annika Kronqvist.

Bertil och Britt Svenssons stiftelse

Belysningsverksamheten vid Tekniska Högskolan har sedan 1997 beviljats ett omfattande ekonomiskt stöd av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik till såväl grundutbildning som forskarutbildning för flera doktorander. -Vi vill uppmuntra forskning inom belysningsvetenskap, till nytta både för högskoleutbildningen och belysningsbranschen. Det är mycket glädjande att Annika Kronqvist nu är färdig doktor och kan sprida kunskap till studenterna och även utveckla en ändamålsenlig och attraktiv utbildning, säger Lena Gustafsson på Bertil och Britt Svenssons stiftelse.

2012-11-01