Ny docent vid Hälsohögskolan

- Det finns ett stort intresse hos gemene man för den här typen av frågor. Alla kan på något sätt relatera till det och känna igen det i sin egen vardag, säger Eleonor Fransson. 

Eleonor Fransson höll i februari sin docentföreläsning med titeln ”Arbetsrelaterad stress, livsstil och risk för sjukdomar”. Hon är numera docent vid Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin vid Hälsohögskolan. Hennes forskning handlar om hur stress på arbetsplatsen påverkar risken för sjukdomar.

- En del tidigare studier har visat att de som har ett stressigt arbete har en ökad risk för att drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, depression. Men också att de skattar sin egen hälsa som sämre än de som inte har stressigt arbete.

Europeiskt samarbete

Eleonor är en del av ett stort europeiskt samarbete, Individual-Participant-Data Meta-analysis in Working Populations (IPD-Work) som startade 2010. Projektet beräknas pågå under flera år och är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Storbritannien.

Syftet med samarbetet är att få tillförlitlig information om effekten av arbetsrelaterade psykosociala faktorer vad gäller risken för att drabbas av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

- Det finns studier som inte riktigt visar samma sak, därför har vi dragit igång det här stora internationella samarbetsprojektet där vi kan slå ihop information från flera olika studier så att det blir en stor studie. Vi har fått tillgång till rådata från 17 olika studier där 200 000 individer har deltagit. Eftersom vi använder flera olika studier och har fått tillgång till ett så stort datamaterial har vi möjlighet att göra bra analyser, berättar Eleonor.

Krav och kontroll påverkar

Ett av de mest etablerade sätten att försöka mäta arbetsrelaterad stress är Krav-kontrollmodellen. Kontroll är ett kombinerat mått av bland annat om man kan styra vad och hur man gör arbetet. Krav syftar exempelvis till om man har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, om man måste arbeta i högt tempo och om man upplever motstridiga krav i sin arbetssituation.

Höga krav och hög kontroll anses som en stimulerande arbetssituation, men är inte bra om man aldrig får tid för återhämtning. Höga krav och låg kontroll däremot är den kombinationen som genererar mest stress.

- Vi har i våra studier bland annat sett att arbetsrelaterad stress just i form av höga krav och låg kontroll ger en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det är kombinationen av höga krav och låg kontroll snarare än en av dessa komponenter som är den bidragande orsaken, förklarar Eleonor.

I februari publicerades en artikel i BMJ (British Medical Journal) där Eleonor är en av medförfattarna. Studien som är en del av det stora europeiska samarbetet visar att arbetsrelaterad stress utifrån krav- kontrollmetoden inte ger någon ökad risk för cancer.

Arbetet fortsätter

- Vi har tittat på hur stress enligt krav-kontroll modellen relaterar till hjärtinfarkt och cancer. Men vi har flera olika frågeställningar och kommer att gå vidare och se hur den relaterar till exempelvis depression, diabetes och stroke.

Krav-kontroll modellen är ett av flera sätt att försöka fånga arbetsrelaterad stress. Andra modeller är till exempel Effort-reward imbalance som beskriver om det blir en obalans mellan den ansträngning en person lägger in i jobbet och den belöning personen får tillbaka till exempel i form av lön, erkännande från chefer och kollegor och möjlighet att avancera i jobbet. Osäkra anställningsförhållanden med risk att bli uppsagt är också det en indikator för en stressituation i arbetet. Dessa modeller kommer också att användasför att undersöka hur den arbetsrelaterade stressen påverkar risken för olika sjukdomar.

- Ambitionen är att resultaten ska ge eko i samhället och arbetsmiljöarbetet. Att vi faktiskt sprider kunskapen om resultaten, säger Eleonor.

Framtida projekt

I tidigare forskning har Eleonor undersökt arbets- och livsstilsfaktorer i relation till framförallt hjärt- och  kärlsjukdomar. Hon har även varit delaktig i projekt som berör åldrandet på institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan.

Tankar på ett framtida projekt som Eleonor har är att undersöka andra alternativa mått på arbetsrelaterad stress.

- Hur påverkas man till exempel av it-situationen på arbetsplatsen? Av alla mejl och datorer och skrivare som kanske inte fungerar. Det skulle vara spännande att titta på, avslutar Eleonor.


Artiklar

Länk till artikel om arbetsrelaterad stress och hjärtinfarkt

Länk till artikel om arbetsrelaterad stress och cancer i BMJ

2013-02-18