Före detta studenter på världskongress i Indien

I början av februari 2013 fick åtta före detta studenter från Hälsohögskolans ortopedingenjörsprogram möjlighet att presentera sina kandidatuppsatser på den internationella kongressen ISPO2013 i Indien.

ISPO är en global tvärvetenskaplig organisation som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. I februari hölls den 14:e världskongressen i Hyderabad i Indien där cirka 1800 personer från över 85 länder deltog.

Anna Fransson var en av de före detta studenter som själv finansierat sin resa för att delta på den stora kongressen.

- Det var skoj och väldigt lärorikt att få resa iväg och delta i en så stor kongress. Jag fick möjlighet att ta del av erfarenheter och forskning från världens alla hörn och nischer samtidigt som jag fick uppleva ett nytt land och en ny kultur. Det var väldigt givande och spännande, berättar Anna Fransson.

Anna Fransson var tillsammans med Beatrice Andersson i Nepal 2012 på MFS-studier för att skriva sin uppsats. Nu var hon en av de före detta studenterna som fick presentera sin uppsats på kongressen i Indien.

- Det var mycket mycket nervöst att presentera uppsatsen. Men samtidigt ärofyllt och roligt.

Svår terräng försvårar

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Landets extrema topografi gör omgivningen otillgänglig och ett stort problem för personer med funktionshinder vilket ställer höga krav på protesers passform.

Syftet med studien var att utforska erfarenheter hos personer i behov av protesservice i Nepal. Detta i relation till fem specifika artiklar ut FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder som berör hälsa, personlig rörlighet, rehabilitering, utbildning samt arbete och sysselsättning.

Servicen för hälsa och rehabilitering uppfyller kraven från konventionen förutom att det inte tillhandahålls uppföljning. Däremot fanns brister i områdena personlig rörlighet, utbildning, samt arbete och sysselsättning, vilket de deltagande i studien efterfrågade. De efterfrågade även mer avancerad protesteknologi och uppgav att de i vissa fall kände sig diskriminerade på grund av sitt funktionshinder framförallt beträffande arbete.


Vill ge tillbaka

- Jag valde att delta i kongressen och presentera min och Beatrice uppsats för att delge den informationen vi fått fram om amputerades livssituation i Nepal. Jag såg det lite som en skyldighet efter att ha tagit del av deras historia. Självfallet ser jag det också som en stor ära och som en möjlighet för mig själv som nyutexaminerad ortopedingenjör att få göra en presentation på världskongressen. Förhoppningsvis ska jag ha nytta av det i framtiden.

Än så länge finns egentligen inga planer på en forskningskarriär för Anna. Men hon medger att det finns många

Innan resan berättade Anna att hon förväntade sig att hennes deltagande ska ge ringar på vattnet att hon skulle kunna utveckla kontakter som kan bistå henne i sitt framtida yrke som ortopedingenjör.

- Mitt deltagande gav värdefulla kontakter och inspiration som jag troligen kommer försöka nyttja både här och nu i min yrkesvardag, men också framöver då jag hoppas kunna göra en längre period utomlands som ortopedingenjör, berättar hon.

Något Anna tyckte var intressant på kongressen var forskningen som berörde utvecklingsländer. Men också forskning om ”robot-ortoser” som är på frammarsch. Dessa kan göra det möjligt för till exempel förlamade att gå med robotstyrda ortoser.

Anna hoppas att all den kunskap hon fick ta del av på kongressen ska kunna vässa henne i sin professionella roll. Hon åkte hem med information om de senaste evidensen på olika områden. Information som hon nu ska ta tillvara på och tillämpa där det är möjligt. Men det är något annat som hon också tar med sig från Indien.

- Så klart självförtroendeboosten att ha presenterat vår uppsats på ISPO2013.

Studie från Malawi

Gudrun Maria Omarsdottir blev klar ortopedingenjör 2010 och läser nu till civilingenjör i biomedical engineering i Reykjavik.

Gudrun Maria presenterade sin studie med syfte att undersöka protes- och ortosservicen i Malawi och identifiera barriärer som förhindrar servicen. Barriärer som identifierades var bland annat patienternas omedvetenhet om servicens tillgänglighet, långa resor till serviceställen samt svårigheten att finansiera dessa resor. Om barriärerna reduceras och tillgången till servicen ökar skulle patienterna få ökad mobilitet och större möjlighet att klara sig på egen hand.

- Det var en ära att få presentera uppsatsen på ISPO2013 och att känna att studien gör skillnad och att det finns ett intresse för den. Jag har fått en bättre bild av internationella samhället inom ortopedingenjörsbranschen. Kongressen har förstärkt mitt intresse för situationer i utvecklingsländer och att jobba i dessa länder i framtiden, säger Gudrun Maria.

Återbesök i Indien

För Jenny Jonasson och Sofia Wallén var detta inte den första resan till Indien. De var här på MFS-studier under 2010 och samlade in data för att skriva sin uppsats.

- Indien är kulturernas land. Alla sinnen bombas av intryck när man är där; smak, lukt, hörsel och syn, säger Jenny.

Sofia håller med.

- Du slutar aldrig att förvånas i Indien. Konstiga saker händer men efter några dagar tycker du att det är fullt normalt. Det är inge skumt att nästan knuffas ut i gatan av en ko, halvt riskera livet när du ska korsa en gata eller till och med att menthosen, godiset, är märkt ”vegetariskt”. Det är väldigt annorlunda mot hemma, men trevligt, säger Sofia.

I studien de presenterade jämfördes livskvalitet bland tre grupper som levde antingen i staden, på landsbygden eller i slummen. Alla deltagarna var drabbade av polio och avsikten var att utforska vilka faktorer som påverkar livssituationen. Livskvaliteten mättes inom fyra områden: fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och miljö.

Livskvalitet mätt i fysisk hälsa och sociala relationer visar att staden hade högre livskvalitet än de som bodde på landsbygden eller i slummen. När miljö mättes var livskvaliteten högre i både stad och på landsbygd jämfört med slummen.

Likheter och olikheter

På kongressen fick de svenska delatagarna möjlighet att träffa kollegor från olika delar av världen.

- Vi kommer från en liten yrkesgrupp i Sverige men inser att det finns många med samma intressen världen över, säger Jenny.

Dagarna i Indien bjöd på många föreläsningar och seminarier med stora valmöjligheter. Deltagarna hann upptäcka både likheter och olikheter från kollegor från andra delar av världen.

- Det var väldigt spännande att se alla olika komponenter och produkter som finns utanför den svenska marknaden. Även om material och design skiljer sig lite mellan olika delar av världen så är det biomekaniska tänker detsamma, säger Sofia.

Värdefulla kontakter

De åtta ortopedingenjörerna hade sällskap av två nuvarande studenter på programmet och Lina Magnusson, doktorand inom ortopedteknik och lärare vid Hälsohögskolan. Lina var där för att presenterade tre studier som ingår i sin kommande avhandling.

Lina upplevde kongressen som trevlig och tyckte att det var ett bra program som erbjöds. Kongressen bjöd på ett innehållsrikt vetenskapligt program och en stor utställning där många leverantörer fanns representerade. I stort är hon mycket nöjd med resan och såg det som värdefullt att träffa människor personligen. Människor som hon vanligtvis mejlar mycket med och har olika samarbeten med. Hon är även nöjd med sina medresenärers prestationer.

- Jag tyckte att studenterna gjorde det väldigt bra. Det är roligt att våra uppsatser blir accepterade på ISPO och att studenterna får möjlighet att presentera sina resultat. Skickar vi studenter till utvecklingsländer måste vi tillbaka och delge resultaten och flera av de som varit fälthandledare till våra studenter i utvecklingsländer fanns på plats och fick en möjlighet att lyssna.

För Lina fanns ytterligare en uppgift på kongressen.

- Jag får chansen att förbereda framtida projekt när jag träffar kollegor från olika delar av världen. Jag hör mig för om det finns några särskilda behov som kan leda till nya MFS-projekt. Meningen är ju att studierna vi gör ska komma värdlandet till nytta.

Lina tror absolut att det finns en möjlighet att även i fortsättningen ha tidigare studenter som presenterar sina uppsatser.

- Men det är mycket upp till studenternas eget intresse, de är ju inte våra studenter längre.

Dans med presidenten

På plats på världskongressen fanns även de två nuvarande studenter på ortopedingenjörsprogrammet Alma Svensson och Rebecka Stavenheim. De befinner sig just nu i Bangalore i Indien för sina MFS-studier och passade på att delta.

De är enade om att det var väldigt spännande och lärorikt att delta. Kongressen erbjöd ett brett utbud av seminarium och utställningar. Men kongressen erbjöd mer än bara arbete.

- Vi shoppade på en indisk marknad, åkte tuk tuk och dansade med den avgående ISPO-presidenten, berättar de.

Under kongressen valdes en ny president för ISPO. Den avgående presidenten Jan G Gertzeen från Holland lämnade över sitt ämbete till Bengt Söderberg, till vardags ortopedingenjör verksam i Helsingborg.

2013-03-06