Hur påverkar gemensamma trafikytor personer med funktionsnedsättningar?

Professor Torbjörn Falkmer har fått 1,42 miljoner kronor från Trafikverket för projektet Shared Space och perceptuella/kognitiva funktionsnedsättningar.

-Projektet handlar om hur vi gör gemensamma trafikytor eller trafikrum tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, berättar professor Torbjörn Falkmer, anställd vid både Hälsohögskolan i Jönköping och vid Curtin University i Perth, Australien.

Vårt uppträdande i trafiken kan kopplas till sociala interaktioner och att förutsäga andra trafikanters intentioner är avgörande för säkerheten. En sådan förutsägelse bygger på att man som trafikant kan förstå och ha en inlevelse i andra trafikanters intentioner genom att studera deras beteenden.

- Hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan förmågan att förutsäga andra trafikanters intentioner vara kraftigt nedsatt vilket kan ge problem vid förflyttning i ”shared space”-områden, förklarar Torbjörn Falkmer.

- Problemet är att vid planering och byggande av shared spaces, som sprider sig i snabb takt genom Sveriges kommuner, har man inte tagit tillräcklig hänsyn till människor med kognitiva och perceptuella funktionsnedsättningar. Hur ska personer med kognitiva nedsättningar förflytta sig säkert och hur ska synskadade orientera sig på denna yta och samtidigt kommunicera med andra trafikanter?

”Shared space” eller trafikrum för alla är en företeelse som växer sig allt starkare både i Sverige och internationellt. Det finns till exempel gångfartsområden eller gågator som ger möjlighet att förflytta sig på hela ytan, och därmed är man inte hänvisad till gångbana eller körbanekant. Här gäller fordonsförares väjningsplikt mot gående. Begreppet ”shared space” har således i sig ingen koppling till trafikreglerna utan till lösningarna, och regler kan variera från plats till plats. ”Shared space” är en yta där fordon, cyklister och övriga oskyddade trafikanter ska dela utrymme och samsas.

-Transportpolitiska mål talar sedan länge om att i alla delar göra transportsystemet tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Det här projektet kommer därför att ge ny kunskap som kan tillämpas vid stadsplanering, menar Torbjörn Falkmer.

Projektet inleds hösten 2013.

För mer information, kontakta Torbjörn Falkmer Telefon: 9266 9051/0401 103 175 E-post: T.Falkmer@curtin.edu.au

2013-06-19