Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande tandvård

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där familjer från olika länder med olika kulturell bakgrund blandas. Hur stor betydelse har ett barns kulturella sammanhang för barnets tandhälsa? En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan i Jönköping visar på behovet av förebyggande åtgärder och kunskap om olika kulturella värderingar.

Ny doktorsavhandling

De faktorer som direkt och indirekt medverkar till förekomsten av en sjukdom i befolkningen kallas för bestämningsfaktorer. I en ny doktorsavhandling undersöker Brittmarie Jacobsson oral hälsa hos barn med fokus på Sverige och Vietnam för att se om kultur kan vara en bestämningsfaktor. Hälsohögskolan i Jönköping har sedan 2000 ett samarbete med Da Nang University of Medical Thechnology and Pharmacy.

Brittmarie Jacobssons resultat i Sverige visar att 3-, 5-, 10- och 15-åringar med två utrikes födda föräldrar har mer karies än barn med två svenskfödda föräldrar, och att klyftan mellan de båda grupperna hade ökat under en tioårsperiod. I en annan studie hade 15-åringar som fötts i Sverige, och vars föräldrar fötts utomlands men där barnet kom till Sverige före ett års ålder, en förekomst av karies som liknande den hos 15-åringar med svenskfödda föräldrar. Däremot hade barn som invandrat till Sverige efter sju års ålder en 2-3 gånger högre kariesförekomst. I Studien med enbart 15-åringar i Sverige visade också gruppen med utländsk bakgrund ett högre intag av sötsaker mellan huvudmåltider jämfört med ungdomar med svensk bakgrund.

I Da Nang hade 98 % av alla 3- och 5-åringar karies. Hos 10- och 15-åringar var motsvarande siffra 91 %. Ungefär hälften av barnen i Vietnam borstade tänderna med fluortandkräm, och åt sötsaker mellan huvudmåltiderna minst en gång om dagen. Sötad mjölk var den vanligaste källan till detta sockerintag för 3- och 5-åringar.

Resultaten i Brittmarie Jacobssons avhandling ger ett starkt stöd för att kultur är en viktig bestämningsfaktor för oral hälsa hos barn. Kunskap och beteende som ett barn får med sig från sin barndom utgör grunden för deras framtida levnadsvanor. Därför är det viktigt att tandvårdspersonal har kunskap om olika länders medvetenhet om munhälsofrågor och kulturella värderingar när det gäller kostvanor. Det finns ett uppenbart behov av att förbättra förebyggande munhälsovård för barn i Sverige med utrikes födda föräldrar såväl som för barn i Vietnam, och att stärka hälsokommunikationen med familjer från olika kulturer.

Brittmarie Jacobsson är universitetsadjunkt på Tandhygienistprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon försvarar sin doktorsavhandling On Oral Health in Young Individuals with a Focus on Sweden and Vietnam: A Cultural Perspective den 6 december klockan 13:00 på Forum Humanum, Hälsohögskolan.

För mer information kontakta:

Brittmarie Jacobsson
brittmarie.jacobsson@hj.se
036 - 10 13 42
0708 - 32 51 30

Länk till avhandlingen


2013-12-05