Formell kunskap räcker inte för att tillgodose behoven i äldreomsorgen

För att tillgodose behoven i äldreomsorgen räcker det inte med formell kunskap. För att få en bra omsorg är det viktigt att den formella kunskapen sammanlänkas med informell kunskap. Detta visar Ulrika Börjesson i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ny doktorsavhandling

Ett krav som personal i äldreomsorgen har är att öka kunskapen för att öka kvaliteten på omsorgen. Ulrika Börjesson beskriver i sin avhandling vad kunskap innebär i praktiskt socialt arbete för personal i kommunal äldreomsorg.

– Bara för att man har rätt utbildning är det inte säkert att man passar för arbetet med äldre, det är inte så att en teoretisk kunskap är allt som behövs, säger Ulrika Börjesson.

För att tillgodose behoven i äldreomsorgens praktik måste den formella kunskapen, som ofta värderas högre, länkas samman med den informella och mer praktiska kunskapen. Båda dessa måste mötas för att skapa en så god omsorg som möjligt.

Hur kunskap används och delas beror på lokala förhållanden på arbetsplatsen. Några faktorer som bidrar till detta är organisationskulturers inverkan samt att teoretiska och praktiska former av kunskap värderas olika. Bristen på tid för reflektion via samtal med kollegor i samband med krävande uppgifter, försvårar också lärande i arbetet.

– Arbetet i äldreomsorgen beskrivs i avhandlingen som motsägelsefullt. Många i personalgrupperna upplever exempelvis att de har ett fritt arbete, trots att de har väldigt styrda arbetsscheman, förklarar Ulrika Börjesson.

Ulrika Börjesson försvarade framgångsrikt sin avhandling Everyday Knowledge in Elder Care: An Ethnographic Study of Care Work den 2 juni 2014. Ulrika är den första som disputerar i ämnet Välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping.

För mer information kontakta
Ulrika Börjesson
Ulrika.borjesson@hhj.hj.se

036-10 12 26
0733-328268

Länk till avhandlingen

2014-06-02