Kognitiv beteendeterapi vid behandling av förmaksflimmer – ett nytt vårdalternativ?

Välkommen på Dan Malms docentföreläsning tisdagen den 16 december.

Dan Malms forskning är idag främst kliniskt inriktad mot hjärtsjukvården. I ett nationellt projekt undersöks om kvalificerade rådgivande samtal utifrån patientens egen rapportering kan minska symptombördan och öka tilltron till den egna förmågan hos den enskilde individen som insjuknat i hjärt-kärlsjukdom. Dan arbetar Länsövergripande och lokalt med att utveckla patientenkäter som vilar på personcentrerad grund. Nyligen har han även avslutat en långtidsuppföljning av ett kvalitetssäkringsarbete där han undersökt risken för infektioner i samband med att patienten får perifer venkateter. Här framkommer att genom kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete minskar risken för tromboflibit signifikant.

Dan Malm håller sin föreläsning tisdagen den 16 december kl 14:00 – 15:30 i Ga 334 på Hälsohögskolan.

Välkomna!

2014-12-11