Vem är karriären till för?

Hur har synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet? Hur ser olika målgrupper på begreppet karriär? Det har Ingela Bergmo-Prvulovic undersökt i en doktorsavhandling vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Avhandlingen visar hur olika synsätt på karriär både krockar, möts och omförhandlas. Betydelsen av karriär i arbetslivet har succesivt skiftat fokus från yttre belöningssystem i form av yrke, befordran, ökad status, ökad lön och nya mål till att betona människors inre belöningssystem, där människor förväntas vara nöjda med framgång på ett personligt plan. Den visar också hur olika målgrupper bildar olika föreställningar om betydelsen av karriär, beroende på den roll de har i arbetslivet.

Ingela Bergmo-Prvulovic har undersökt hur karriär uppfattas, dels av vuxna som påverkas av arbetslivets förändringar, dels av studie- och yrkesvägledare som arbetar med karriärrelaterade frågor. Hon har också undersökt hur karriär uttrycks i europeiska policydokument för vägledning.

I policydokumenten framgår att ekonomiska perspektiv på karriär utgår ifrån organisationers behov och intressen medan medarbetarna förväntar sig att deras arbetsinsatser och kontinuerliga lärande ingår i ett ömsesidigt utbyte med organisationen.

– Betoningen på människans inre belöningar är positivt, men har också skapat en obalans i utbytet mellan medarbetare och organisation, säger Ingela Bergmo-Prvulovic. Organisationen betonar numera alltmer de inre belöningssystemen, medan människor fortfarande efterfrågar och har behov av även yttre belöningar för sina insatser. Utmaningen för arbetsplatser ligger i att konkretisera hur de belönar och uppskattar den här formen av inre karriärutveckling hos sin personal, fortsätter hon.

Studien visar också att studie- och yrkesvägledare anser att karriär i vägledningspraktiken är något annat än den vanligt förekommande uppfattningen att karriär är lika med framgång som klättring uppåt. Vägledare ser snarare på karriär som personligt växande och livsutveckling.

­– Både vägledare och organisationer anser att karriär främst handlar om de inre belöningssystemen, men utifrån helt olika fokus och behov. Och det är oklart vem som ansvarar för att tala om yttre belöningar, något som människor trots allt fortfarande efterfrågar, säger Ingela Bergmo-Prvulovic.

Ingela Bergmo-Prvulovic försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i pedagogik ”Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing World of Working Life” fredagen den 24 april 2015.

Länk till avhandlingen

Vill du veta mer, kontakta:
ingela.bergmo-prvulovic@hlk.hj.se
036-10 13 58
070-55 166 41

2015-04-27