Ny forskning om vårdande via webben

Det finns en potential till vårdande i e-kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Men vården behöver bli bättre på att berätta om möjligheterna till stöd. Det konstaterar Karin Högberg, doktorand vid Högskolan i Borås och Högskolan i Jönköping, i sin avhandling.

Karin Högberg har i sin forskning tittat närmare på e-kommunikationen mellan patient och sjuksköterska och hur den kommunikationen kan vara vårdande.

– Jag har velat fokusera på de mjukare delarna av IT inom vården. Oftast pratar man om alla medicinska aspekter som IT-lösningar ska förbättra, men delar som helhetssyn och det vårdande i kommunikationen är det mer tyst om.

Hon började sin forskning 2006 i en tid då IT-användningen inom vården såg annorlunda ut jämfört med i dag. Genom Cancerfonden hade Karin Högberg möjlighet att studera sjuksköterskor som kunde kommunicera med patienter via e-post.

– Jag märkte att i den kommunikationen kom vårdare och patient i kontakt med frågor som var mer otydliga i det kliniska arbetet. Sjuksköterskan fick bemöta sorg och oro i skrift och det gjorde mig nyfiken på vad det innebär ur ett patientperspektiv att möta en sjuksköterska på det här sättet, säger hon.

Vårdande i det skrivna

Genom studier på en hematologimottagning har hon kunnat dra slutsatser som att det finns en vårdande potential i att kommunicera med sjukvården i skrift.

– Det är det enda sättet förutom telefon att nå vårdkontakter när du är utanför sjukhuset. Telefon använder man som patient om något är akut, men om man är orolig kan man skriva ett meddelande och få kontakt på det sättet.

En tydlig slutsats i avhandlingen är också att patienter i regel inte känner till vad man har rätt till i form av psykosocialt stöd. Många vet inte hur de ska komma i kontakt med sin vårdavdelning efter avslutad sjukhusvistelse och att man kan kommunicera via en tjänst som Mina vårdkontakter är det inte alla som känner till.

– I dag är det i stor utsträckning patienten själv som måste ta initiativ till vård och stöd. Vården behöver bli tydligare med att kratta för rätt förutsättningar och visa för sina patienter och deras närstående vilket stöd som finns att tillgå. Vid en sjukdom som cancer är ofta de närstående mer oroliga än patienten själv och de står ännu längre från vårdkedjan. I tjänster som Mina vårdkontakter finns potential att även nå de närstående.

Bemötande svart på vitt

Att kommunicera i skrift ställer andra slags krav än när människor möts ansikte mot ansikte. Hur ska man som sjuksköterska bemöta en patient så att hen känner sig bekräftad, väl bemött och sedd via skrift?

– Detta är något av det absolut viktigaste som vi lär ut på sjuksköterskeutbildningen, hur man bemöter patienter. Det handlar om den vårdande kompetensen som ska finnas hos alla sjuksköterskor. Och detta är något som blir ännu mer påtagligt i skrift där allt syns svart på vitt. Det är lätt att det som blir fel slår så mycket hårdare när man ser det i skrift.

Just det faktum att vårdandet här blir synligt på ett helt nytt sätt är något som Karin Högberg hoppas kunna fortsätta att forska om i framtiden.

– I de här mötena som sker i skrift ser man det ”osynliga” vårdandet som vi ofta har svårt att peka på och det synliggör sjuksköterskans roll på ett nytt sätt.

Karin Högberg försvarade sin avhandling Web-based counselling to patients with haematological diseases vid Högskolan i Borås den 29 maj 2015.

Kontakt

Karin Högberg
033-435 4743
0736-32 50 32
karin.hogberg@hb.se

2015-06-01