Berith Hedberg är ny docent inom hälsa och vårdvetenskap vid Hälsohögskolan

Hon höll sin docentföreläsning "En aktiv patientroll – utmaningar för hälso- och sjukvården" den 28/5.

Berith Hedberg disputerade 2006 i vårdpedagogik och bedriver patientnära forskning. Docentföreläsningen handlade om olika resultat från just patientnära forskning, och om att relatera det till möjligheter och hinder som finns för patienten när det kommer till egen hälsokompetens framförallt i  mötet med hälso- och sjukvården.Något som blivit allt viktigare inom vården de senaste åren är att utgå från patienten och dennes behov, och att skapa förutsättningar för patienten att själv få vara delaktig i sina vårdbeslut. Föreläsningen handlade således om hur man inkluderar en patient i beslutsfattandet.

I både Sverige och världen har sättet man ser på patienter förändrats. Synen på patienten har gått från att vara en passiv vårdtagare till en aktiv konsument och medskapare. Men hur hanterar vårdpersonalen denna förändring? Hur behandlar man den nya aktiva, delaktiga patienten i praktiken? Hedberg har bland annat undersökt detta genom att spela in samtal mellan vårdpersonal och patienter och sedan analyserat materialet utifrån ett flertal olika faktorer. Några av de faktorer som analyserats är vilket språk som används, vårdpersonalens kommunikationsförmåga samt vad det finns för möjligheter och hinder kring detta. Hedberg påvisar att det viktiga inte är vad man som vårdpersonal kommunicerar, utan hur man gör det.

"-Jag brinner för patientdelaktighet och har i mitt yrkesliv sett flera exempel på hur vårdpersonal utgår från sin expertroll  i samtal med patienter. Min drivkraft är att berätta om, beforska och testa olika arbetssätt för att få en så bra delaktig vård som möjligt, utifrån patientens perspektiv", säger Hedberg.

Hedberg beskriver att delaktig vård alltid ska utgå från varje individuell  person. Hedberg ger förslag på hur professionen  bör arbeta för att få en bra personcentrerad och delaktig vård. Hon föreslår i korta drag att vården bör implementera arbetssättet delat beslutsfattande, personalen  bör träna kommunikation mellan patient/närstående och vårdpersonal samt underlätta för patienten att bygga hälsokompetens.

"- Jag vill att min forskning ska inspirera sjukvårdspersonal till att hitta arbetssätt där de känner sig trygga i sin roll kring patientdelaktighet", berättar Hedberg.

Forskning kring patientcentrerad vård har ökat det senaste decenniet, både internationellt och nationellt. I Sverige har dock den forskning som bedrivits på området ofta behandlat beslutsstöd för professionen och inte för patienterna. Detta vill Hedberg därför bidra till med sin forskning. Hon tycker även att det borde utbildas mer kring patientdelaktighet, och därför kommer hon i höst att dra igång ett projekt som innebär att titta på hur utbildnings- och kursplaner på olika högskolors vårdprogram i sina lärandemål tar upp begrepp och modeller  för personcentrerad- och delaktig vård.

"- Patientdelaktighet ligger i tiden, men i Sverige  är det ett relativt outforskat  område  som jag vill sprida kunskap kring", avslutar Hedberg.

2015-06-09