Uppföljning av hemsjukvården i länets kommuner

Den 1 januari 2013 flyttade ansvaret för vård i hemmet över från dåvarande landstinget till kommunerna i Jönköpings län. Före överföringen, år 2012, gjordes en så kallad baslinjemätning och år 2014 genomfördes en uppföljning, båda under projektledning av Marie Ernsth Bravell. Rapporten från uppföljningen är nu klar.

Syftet med uppföljningen var att undersöka hur hemsjukvården fungerar efter skiftet av huvudmannaskap från dåvarande landsting till kommuner.

Resultaten visar att hemsjukvården utför ett omfattande arbete med vård och rehabilitering i hemmet, och visar också på både positiva och negativa förändringar. Positivt är till exempel den förbättrade samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst, och också ökad rehabilitering och aktivitetshöjande insatser. Mer negativt är att personalen upplever att samverkan och kommunikation med vårdcentraler och slutenvård har försämrats. När det gäller besök av hemsjukvården framkommer att de intervjuade önskar en högre tillgänglighet till hemsjukvården med mer information om besöken och mer inflytande i planeringen. Resultaten visar på fyra områden med förbättringspotential:

  • Patienternas delaktighet i planering av insatser av hemsjukvården
  • Samverkan och informationsöverföring mellan hemsjukvård, vårdcentraler och slutenvård
  • Rutiner för inskrivning av hemsjukvårdspatienter
  • Kompetensutveckling för personal i hemsjukvården

Dessa områden är också identifierade nationellt som förbättringsområden och det pågår redan, nationellt och regionalt, flera utvecklingsarbeten för en bättre fungerade hemsjukvård.

Uppföljningsstudien har diarieförts och publicerats på FoUrums hemsida. Du kan läsa den här.

2015-06-17