Forum Förnyelse - en satsning för ökad regional samverkan och innovation 

Jönköping International Business School vid Jönköping University driver tillsammans med Swerea-SWECAST och Handelskammaren i Jönköpings Län ett branschöverskridande projekt - Forum Förnyelse - med syfte att främja samverkan och kunskapsuppbyggnad kring innovation och förnyelse i länets näringsliv.

Projektet handlar bland annat om att skapa mötesplatser där aktörer från olika delar av näringslivet, forskarsamhället och det företagsfrämjande systemet kan utbyta information och erfarenheter. Målet med mötesplatserna är en ökad samverkan och att länets företag hittar nya samarbetspartners.

Initiativtagare till projektet är en grupp forskare vid forskningscentret CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics) vid Jönköping International Business School.

- Resultat från tidigare forskning kring innovation och förnyelse pekar på att nya idéer och innovationer ofta är ett resultat av att olika kunskapsområden och olika perspektiv och erfarenheter sammanförs.  Ur dessa insikter föddes idén om ett branschöverskridande forum för samverkan, berättar Sara Johansson, som leder projektet.

Forskargruppen fick ett positivt gensvar från regionens näringslivsorganisationer, däribland Swerea-SWECAST som medverkar aktivt i projektet.

- Det finns många starka företagsnätverk i länet, säger Conny Gustavsson på Swerea-SWECAST, men det saknas arenor för branschöverskridande samverkan. Vi ser en stor utvecklingspotential och industrinytta i att våra medlemsföretag nu ges möjlighet att hitta nya typer av samarbetspartners. Detta projekt fyller ett tomrum i de regionala strukturerna för samverkan och dockar samtidigt väl an med andra innovations- och affärsfrämjande satsningar inom verkstadsindustrin.

Betydelsen av att sammanföra olika erfarenheter och olika perspektiv, och att lära av varandra, är något som även lyfts fram i Handelskammarens arbete. Jonas Ekeroth, VD på Handelskammaren i Jönköpings Län, har länge följt forskningen vid CEnSE med stort intresse.

- Nya intryck och impulser är en förutsättning för innovation och förändring. Att se oliktänkande som en resurs skapar helt andra möjligheter att röra sig utanför kända strukturer, vilket i sin tur ger åtkomst till nya idéer. Detta projekt ger oss som Handelskammare möjlighet att med forskarnas hjälp visa vilka möjligheter som förändrade attityder och förhållningssätt medför, berättar Jonas Ekeroth. 

CEnSE har tilldelats närmare 7 miljoner kronor för projektet. Pengarna kommer huvudsakligen från EU:s Regionala Fond, men också från Region Jönköpings Län och de tre organisationerna i projektgruppen. Framåt vårkanten kommer projektet att arrangera ett startseminarium på Jönköping University, som välkomnar näringsliv, politiker och tjänstemän i den regionala förvaltningen. Seminariet är också öppet för en intresserad allmänhet.

2016-01-21