Hur främjas hälsa hos barn med cancer?

Vilka hälsofrämjande aktiviteter vill barn med cancer ha och hur kan hälso- och sjukvården främja dessa aktiviteter? Detta har Eva-Lena Einberg studerat i en ny doktorsavhandling från Jönköping University.

Resultaten från avhandlingen visar att personer som behandlas för cancer i barndomen har ett behov av hälsofrämjande faktorer i form av kunskap och psykosocialt stöd från hälso- och sjukvården. Familj och vänner kan också vara ett stöd under behandlingen och är därmed också en hälsofrämjande faktor. Vad som räknas som hälsofrämjande faktorer kan variera. För barnen som deltog i denna avhandling är hälsofrämjande faktorer meningsfulla relationer, rekreativa aktiviteter och en tillitsfull omgivning. I dessa faktorer ingår bland annat gemenskap med familjen, tillgivenhet till husdjur, vänskap, engagemang i lek och fritid och att känna sig trygg.

– Genom att tillfråga dem som det berör, i det här fallet barnen, förbättras möjligheterna att de hälsofrämjande insatserna blir bestående. Idag saknas det forskning inom detta område, säger Eva-Lena Einberg.

Syftet med avhandlingen var att utveckla kunskap om hur hälsa kan främjas hos barn med erfarenheter av cancerbehandling och hur hälsofrämjande interventioner baserad på denna kunskap kan utvärderas.

– Resultatet från denna avhandling bidrar med kunskap utifrån ett deltagarperspektiv, om behov och erfarenheter av hälsofrämjande faktorer för personer med erfarenhet av behandling för cancer som barn. Kunskapen kan ligga till grund för utvecklande av hälsofrämjande interventioner för dessa barn.

I avhandlingen har barn med erfarenhet av cancerbehandling deltagit i fokusgrupper där de utifrån fotografier de själva tagit diskuterat vad som främjar hälsa. Även vuxna som haft cancer som barn har svarat på ett frågeformulär om sina erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvården.

Eva-Lena Einberg försvarade framgångsrikt sin avhandling To promote health in children with experience of cancer treatment på Jönköping University den 28 januari 2016.

För mer information, kontakta Eva-Lena Einberg,
eva-lena.einberg@hh.se
035-16 78 32

Länk till avhandlingen: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A885131&dswid=-7479

2016-01-29