​Behovet av studentbostäder kartlagt

Högskolan förväntas att fortsätta växa under de närmaste åren, en utveckling som kräver fler bostäder. Minst 150 nya studentbostäder bör byggas årligen, konstaterar Jönköping University, Studentkåren och Jönköpings kommun i en ny, gemensam studentbostadsanalys.

Student med flyttlåda

För att undvika att studenter tvingas tacka nej till utbildningsplatser vid Jönköping University behöver byggtakten öka och fler bostäder för studenter färdigställas under de närmaste åren. I den gemensamma analys, som på måndagen presenterades för kommunens ledningsutskott, konstateras att minst 1 200 studentbostäder bör byggas till år 2025, minst 150 nya årligen.

– Enligt våra prognoser kommer Jönköping University att fortsätta växa och om tre år förväntas vi ha 11 600 studenter inskrivna hos oss. För att klara bostadsförsörjningen är ett långsiktigt samarbete med kommunen helt avgörande, säger Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University.

Ett problem är att flera studentboenden idag har tillfälliga bygglov. I rapporten föreslås att kommunen och högskolan tillsammans ska verka för att vissa av dessa ska omvandlas till permanenta. Kommunen ska även underlätta kontaktvägarna för intressenter som vill bygga studentbostäder och fortsätta inventeringen av potentiell mark där studentbostäder skulle kunna byggas.

– Högskolans tillväxt är viktig för hela regionen. Därför är det mycket angeläget att vi tillsammans hittar former för att öka antalet studentbostäder, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Studentbostadsanalysen innehåller flera förslag till åtgärder. Bland annat föreslås att en permanent samverkansgrupp bildas. I gruppen, som ska verka för att fler studentbostäder byggs, ska representanter för fastighetsägare, kommunen, högskolan och studentkåren ingå.

– Analysen kommer lägligt efter en mycket ansträngd tid på bostadsfronten vid höstens terminsstart. Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med Jönköpings kommun med fokus på långsiktiga lösningar, säger Jacob Wassén, ordförande Jönköpings Studentkår.

För mer information kontakta:
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun
Telefon: 036-10 55 24, 070-578 55 24

Mats Jägstam, tf. rektor Jönköping University
Telefon: 036-10 15 40

Jacob Wassén, ordförande Jönköpings Studentkår
Telefon: 0707-66 62 41

2017-09-13