Jönköping University ett föredöme inom hållbar utveckling

Jönköping University beskrivs som ett föredöme för andra lärosäten när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderat lärosätens arbete för främjande av hållbar utveckling inom utbildningsområdet.

UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Tre fjärdedelar av lärosätena bedöms ha behov av att utveckla sina processer på området.

Jönköping University bedöms ha en väl utvecklad process för arbetet och uppges ha kommit långt i sitt utvecklingsarbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. I omdömet skriver UKÄ att:

”Lärosätets erfarenheter borde kunna utgöra inspiration och lärande för andra lärosäten.”

I bedömningen lyfts bland annat som positivt att Jönköping University har

  • lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling i utbildningen samt att de fyra fackhögskolorna även har egna mål.
  • ett kontinuerligt lärande med hjälp av återkommande interna och externa granskningar genom åren.
  • ett fortgående och löftesrikt utvecklingsarbete där hållbar utveckling integreras djupare i olika utbildningsprogram.
  • en utveckling som går mot mera ämnesövergripande upplägg, större forskningsanknytning och mer koppling till verkliga globala och lokala samhällsproblem.
  • identifierat och reflekterat över olika utvecklingsområden att arbeta vidare med.

UKÄ lyfter också studenternas engagemang och delaktighet i temadagar för hållbarhet och klimat som ett positivt exempel i Sverige.

– Bedömningen från UKÄ är naturligtvis mycket glädjande. Återigen hamnar Jönköping University i topp inom områden som har stor relevans för samhällsutvecklingen. Hållbar utveckling är en kritisk fråga som vi som lärosäte måste fortsätta att främja långsiktigt, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Beslut på UKÄ:s webb
http://uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-10-02-utvardering-av-arbetet-med-att-framja-hallbar-utveckling.html

För mer information kontakta gärna:
Mats Jägstam, prorektor Jönköping University
Telefon: 036-10 15 40

2017-10-04