Värdefull granskning av Jönköping Universitys kvalitetssäkringssystem

I dag lämnade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin bedömning av Jönköping Universitys kvalitetssäkringssystem. Jönköping University får beröm för att ha skapat ett ambitiöst lärosätesövergripande system som ger möjlighet till delaktighet och engagemang från många parter i kvalitetsarbetet. Men UKÄ pekar också på att det finns nya delar som ännu inte prövats i sin helhet och att de därför har svårt att bedöma hur ändamålsenligt och fungerande systemet är.

Jönköping University (JU) håller fortsatt hög kvalitet på sina utbildningar och uppfyller kraven nationellt – det visar både Universitetskanslersämbetets (UKÄ) löpande granskningar av utbildningars kvalitet och internationella granskningar.

Nu har UKÄ genomfört en granskning av själva systemet som används för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna vid JU. Kvalitetsarbetet ger verksamheten möjlighet att arbeta mer strategiskt och systematiskt med långsiktiga mål. I bedömningen av kvalitetssäkringssystemet återkommer UKÄ på flera punkter med synpunkten att systemet ännu inte är prövat i sin helhet och att de därför, i nuläget, inte kan utvärdera om det är ett ändamålsenligt system. JU behöver nu testa systemet fullt ut, tydliggöra ansvarsfördelningen i kvalitetssäkringsarbetet, utveckla kvalitetssäkringssystemet för forskarutbildningen, och tydliggöra forskningsanknytningen i utbildningarna. UKÄ återkommer om två år med en ny bedömargrupp och nytt platsbesök för att se hur systemet som helhet fungerar.

- Vi får beröm för vårt engagerade och professionella arbete med kvalitetssäkringssystemet, för strukturen och dess tydlighet och transparens. UKÄ poängterar potentialen i det som har tagits fram, men har svårighet att bedöma hur väl fungerande vårt kvalitetssäkringssystem är eftersom det ännu inte är prövat fullt ut. JU står väl rustade för fortsatt utveckling av ett robust kvalitetssäkringssystem för både utbildning och forskning, säger rektor Agneta Marell.

- Det är glädjande att UKÄ:s bedömargrupp i grunden är positiv till JU:s övergripande kvalitetssäkringssystem. Bedömargruppens underlag är värdefullt för oss i den fortsatta utvecklingen. Bland annat uppmanas JU att verka för att höja svarsfrekvensen på kursvärderingar och hitta bättre vägar för hur doktorander kan involveras på ett tydligare sätt. Vi ser nu fram emot att pröva systemet i sin helhet och förfina det, säger Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning.

Bakgrund – granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring. Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. Våren 2018 startade den första omgången av granskningar på följande lärosäten: Högskolan i Borås, Malmö universitet, Mälardalens högskola och Jönköping University.

Presskontakter
Vicerektor för utbildning Robert Gunnarsson
Telefon: 036-10 1375

Rektor Agneta Marell
Telefon: 036-10 1001

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

JIBS + HLK fasad mot söder
2019-03-20