Närmare 150 nya utbildningsplatser och kraftigt ökat forskningsanslag

Igår presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2020. För Jönköping University (JU) innebär det ökade statliga anslag för både utbildning och forskning. Jämfört med 2019 ökar utbildningsanslaget med 17 miljoner och forskningsanslagen med drygt 11 miljoner kronor. Med det tillskottet kan JU fortsätta expansionen av så väl civilingenjörsutbildningen, som den pågående utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningarna. Dessutom kan vi stärka forskningen ytterligare.

Inom ramen för Kunskapslyftet föreslår regeringen satsningar för att fortsatt bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnads­utbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar. I budgetpropositionen föreslås en ökning om 819 miljoner kronor fram t.o.m. 2021 för detta syfte, vilket innebär att JU kan fortsätta sina satsningar på bl.a. de tekniska utbildningarna. Preliminära bedömningar visar att förslaget kan tillföra ytterligare ca 25 platser inom ingenjörsutbildningarna och ca 10 inom samhällsbyggnad på Tekniska Högskolan nästa år.

I det förslag som ligger finns även en satsning på 30 miljoner kronor årligen mellan 2020–2026 för att stärka lärarförsörjningen och möjliggöra för lärarstudenter att gå en arbetsintegrerad lärarutbildning över hela landet. Det betyder att JU kommer att kunna erbjuda ytterligare 100 nya utbildningsplatser vid lärarutbildningarna på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) under 2020. Regeringen föreslår också att det nationellt ska tillföras ytterligare 105 miljoner kronor under 2020 för åtgärder som ökar rekrytering till lärarutbildningen, för att förbättra kvaliteten i lärarutbildningen och för att underlätta för personer med högskoleutbildning att växla karriär eller komplettera för att bli legitimerade lärare.

- Utbildningar på JU har fått mycket goda vitsord i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärderingar som genomfört under det senaste året – och de nya platserna vi nu kan skapa bidrar till yrkesgrupper där det nationellt råder en stor brist idag. I våra ingenjörsutbildningar ingår internationell praktik och i våra lärarutbildningar ingår 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Det ger studenterna erfarenheter och kompetenser de behöver för att vara väl förberedda för yrkeslivet, helt i linje med regeringens tankegångar och satsningar, säger Agneta Marell, rektor vi JU. Glädjande är också att JU har betydligt färre tidiga avhopp från ämneslärarutbildningarna än lärosäten i övriga landet. Detta framgår i en nyligen presenterad rapport från UKÄ.

Även forskningsanslaget för JU föreslås öka med 11 miljoner. Detta är en betydande ökning jämfört med den årliga indexuppräkningen. Procentuellt är det en ökning långt högre än många andra, både äldre och nyare, universitet och högskolor i Sverige. Rektor Agneta Marell är mycket glad över tilldelningen och säger:

- Det är speciellt glädjande att vi föreslås få en så stor ökning av vårt forskningsanslag. De faktorer som styr tilldelningen är kvaliteten i forskningen, hur väl lärosätet samverkar med det övriga samhället samt förmågan att erhålla forskningsfinansiering från andra aktörer. JU har varit framgångsrikt inom alla dessa områden under lång tid och vår forskning är högt ansedd inte bara i Sverige utan också runt om i världen. Det känns mycket bra att det nu leder till att vi beräknas få en större ökning av forskningsanslaget än flera av landets lärosäten.

Hela Kunskapslyftet för högskolan omfattar en ökning på cirka 2 miljarder kronor under 2020, vilket beräknas motsvara ca. 25 000 helårsstudenter över landet.

-Tillsammans med tidigare tillskott och de nya satsningar som görs i budgetpropositionen 2020, kommer Jönköping University inom ramen för Kunskapslyftet för högskolan att ha fått totalt 724 nya utbildningsplatser, avslutar Agneta Marell.

2019-09-19