Jönköping University ansöker om att få starta en ny tandläkarutbildning och ett nytt forskarutbildnings-område

Den 15 mars lämnades en ansökan om att få starta en ny tandläkarutbildning och ett nytt forskarutbildningsområde vid Jönköping University in till regeringen. Genom att starta en ny tandläkarutbildning hoppas Jönköping University framöver att kunna bidra till en mer jämlik tandvård i landet.

Det råder stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna, kötiden för att komma till vård ökar – och det faktum att fler och fler behåller sina egna tänder leder till ett ökat behov av tandläkare. Samtidigt skapar betydande pensionsavgångar stora kompetensluckor. Därför har Jönköping University, i samverkan med Region Jönköpings län, under en längre tid arbetat med att förbereda en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för tandläkare.

- Satsningen på en ny tandläkarutbildning och ett nytt forskarutbildningsområde ligger helt i linje med den kompetensprofil som finns på JU och i regionen. Vi utgår från ny och digital teknik och nära samverkan med både Region Jönköpings län och tandvårdskliniker runt om i hela landet. Ambitionen är att säkra framtida kompetens i Sverige då det råder stor brist på tandläkare, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.


Nu har ansökan lämnats in till regeringen och Region Jönköpings län är positiva till planerna på en ny utbildning – tanken är att satsningen ska göras i samarbete med den Odontologiska Institutionen som är en del av Folktandvården, Region Jönköpings Län.

Den planerade utbildningen kommer att erbjuda en omfattande klinisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning eller VFU. Studenterna planeras praktisera totalt 150 dagar under utbildningen, framförallt utanför storstadsregionerna. Modellen bygger på ett upplägg från Universitetet i Tromsø, Norge, där har man sett att studenterna som gör VFU utanför sin utbildningsort i stor utsträckning stannar kvar i de regioner där de gjort den praktiska delen av utbildningen.

- Det känns väldigt bra, eftersom ett av målen med den här utbildningssatsningen är att framtidssäkra en jämlik tandvård för länets och landets invånare, berättar Shariel Sayardoust, övertandläkare och en av projektledarna för ansökan om en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University.

Per Tidehag, övertandläkare och projektledare fyller i:

- Vi har arbetat intensivt för att få starta en tandläkarutbildning här i Jönköping och vår modell bygger också på ett utbildningskoncept där vi planerar att använda digital teknik i stor utsträckning. Studenterna kommer att få arbeta i en virtuell miljö, vilket ökar volymen av effektiv klinisk träning och ger möjlighet till en mer individualiserad utbildning.

Parallellt med tandläkarutbildningsansökan har Jönköping University också arbetat med en ansökan om att få examenstillstånd på forskarnivå inom preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap.

Vid ett positivt besked gällande respektive ansökan beräknas tandläkarutbildningen kunna starta våren 2023 och forskarutbildning inom preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap kunna starta tidigast hösten 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Jan Mårtensson, tf. vd, Hälsohögskolan.
Telefon: +46 36-10 1251
E-post: jan.martensson@ju.se

Shariel Sayardoust, projektledare tandläkarutbildningsansökan
Telefon: + 46 736- 564648
E-post: shariel.sayardoust@ju.se

Per Tidehag, projektledare tandläkarutbildningsansökan
E-post: perandershugo.tidehag@ju.se

Maria Faresjö, professor, Hälsohögskolan och projektledare ansökan om
forskarutbildning inom preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap
Telefon: +46 36- 10 1296
E-post: maria.faresjo@ju.se

2020-03-16