Gemensamma intressen lyfts fram i avsiktsförklaring mellan Jönköping University och Jönköpings kommun

Jönköpings kommun och Jönköping University (JU) undertecknar en ny avsiktsförklaring med syfte att förnya och vidareutveckla nuvarande samarbete. Organisationerna samarbetar för att identifiera gemensamma satsningar och prioriteringar, bland annat för kompetensförsörjning och studentbostäder.

– Utgångspunkten för avsiktsförklaringen är att JU och kommunen genom gemensamma satsningar och prioriteringar ska säkerställa att samverkan kan fördjupas och vidareutvecklas för att stärka regionen. JU:s utveckling hänger tätt ihop med Jönköpings tillväxt. Ett attraktivt campus mitt i city är en konkurrensfördel i lärosätets tillväxt, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

År 2014 ingicks en avsiktsförklaring för gemensamma satsningar mellan Jönköpings kommun och JU, denna hade fyra prioriterade områden inom vilka samverkan skulle bedrivas under avsiktsförklaringens giltighetstid (2014–2017). För att förnya och utveckla samarbetet vill nu Jönköpings kommun och JU arbeta vidare med en ny avsiktsförklaring som tar avstamp i de samverkansområden som omfattades av den tidigare versionen: studiesociala frågor, kompetensförsörjning, främja forskning, samt att utöka antalet studentbostäder.

– Jönköping University är väldigt viktig för kommunen. De senaste 20 åren har campusområdet utvecklats och studentlivet smälter in i stadens övriga liv. En stark högskola tillgodoser kompetensbehovet i regionen och den internationella profilen tillsammans med forskning har stärkt Jönköpings identitet. Avsiktsförklaringen formaliserar vårt goda samarbete som vi ska fortsätta att utveckla för att fokusera på det som är mest angeläget för båda parter, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Högskolans betydelse för Jönköpings kommun

I rapporten ”Högskolans betydelse för Jönköpings kommun” från 2020 presenterar Jönköpings Kommun och JU en gemensam bild av högskolans betydelse för kommunen. Den utgår från olika statistiska underlag och utreder frågeställningar vad gäller JU:s betydelse för kommunen inom kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, internationalisering och mångfald, ekonomiska tillväxt, och stadsutveckling och attraktivitet.

Förser kommunen med personal

Ett nedslag kan göras i rapporten vad gäller kompetensförsörjning. Rapporten visar till exempel att JU förser kommunen med personal inom utbildningsväsendet och vid enheter för vård och omsorg. ”Bland studenter utexaminerade mellan 2007 och 2015 arbetade ungefär 2 500 i dessa två branscher ett år efter examen, vilket motsvarar närmare två tredjedelar av JU:s utexaminerade som sysselsattes i Jönköpings kommun.”

Även när det gäller befolkningsutvecklingen ser man att JU bidrar till kommunens inflöde av personer, framförallt vad gäller yngre personer i arbetsföra åldrar som dessutom har en högre utbildning.

Rapporten är skriven av Sofia Wixe som är universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School på Jönköping University och Sofia arbetade tidigare även som utredare på Jönköpings kommun.

Ta del av rapporten. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter:

Jenny Dahlkild, Kanslichef vid Jönköping University, jenny.dahlkild@ju.se, 036-10 17 33

Andreas Zeidlitz, Administrations- och utvecklingschef på Jönköpings kommun, andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30

Sofia Wixe, universitetslektor nationalekonomi vid Jönköping University, sofia.wixe@ju.se, 036- 10 17 63


Kontaktuppgifter AI-forskning:

Niklas Lavesson, Professor Datateknik, niklas.lavesson@ju.se

Einav Peretz-Andersson, Universitetsadjunkt, einav.peretz.andersson@ju.se, 036-10 17 13

Exempel på samarbeten mellan JU och Jönköpings kommun:

  • Jönköpings kommun har långsiktigt ett samarbete med JU där kommunen får kunskap och vägledning i att dra nytta av AI i samhällsutvecklingen, samtidigt som studenter och forskare kan testa sina kunskaper och teorier i projekt med kommunen.
  • Campusplanen är ett samarbetsprojekt som beskriver hur campus bör utvecklas över tid, som en integrerad del av Jönköpings stadsplanering. JU och Jönköpings kommun har tillsammans med andra samarbetspartners mötts för att skapa en gemensam syn på framtida behov och möjligheter kring den fysiska utvecklingen av campus, både på lärosätets nuvarande campus och i campus omedelbara närhet.
  • Jönköpings kommun och JU har tillsammans med studentkåren ett aktivt arbete med studentbostadsfrågor. En studentbostadsgrupp med representanter från samtliga parter träffas regelbundet.
  • Höghastighetsjärnväg och tandläkarutbildning är två viktiga och högaktuella utvecklingsfrågor i regionen där Jönköpings kommun och JU har och fortsätter samarbeta.
2021-04-28