Omorganisation 2022

För att Jönköping University ska behålla och stärka sin position inom utbildning och forskning finns behov av att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Ett omfattande arbete har därför genomförts av en arbetsgrupp bestående av samtliga dotterbolags vd:ar, rektor och prorektor rörande utvecklingen av JU:s organisation, kritiska verksamhetsprocesser och framtida investeringsbehov.

Som ett led i detta arbete fattade Stiftelsestyrelsen i februari 2022 beslut om att Högskoleservice går samman med Stiftelsen. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2023.

Fackhögskolorna ges en tydligare roll, mandat och ansvar för att utveckla JU:s gemensamma respektive unika stödprocesser. JU investerar i nya effektivare ekonomi- och HR-system.

Utredning av JU:s organisation och arbetsprocesser

Ledningen vid Jönköping University identifierade under hösten 2021 ett antal utvecklingsområden, bland annat;

  • Hur ska de JU-övergripande behoven av stöd till strategisk verksamhetsutveckling mötas och tillgodoses?
  • Hur säkerställer vi att JU:s övergripande mål och prioriteringar identifieras och kan prioriteras?
  • Hur ska JU:s gemensamma och övergripande kvalitetssäkringsarbete stödjas och utvecklas?
  • Hur ska bolagens specifika behov av stöd i strategisk verksamhetsutveckling mötas och tillgodoses?
  • Hur ska samordningen mellan Högskoleservice, Rektors kansli och övriga bolag på JU kunna effektiviseras?
  • Hur ska dubbelarbete och dubblering av resurser vid Högskoleservice och Rektors kansli kunna undvikas?
  • Hur ska man organisera en effektiv och gemensam verksamhet för att nå JU-gemensamma mål och JU-gemensam utveckling och ett effektivt stöd från Rektors kansli och Högskoleservice som möter såväl gemensamma som bolagsspecifika mål?

För att få en utomståendes kritiska syn på några av utvecklingsområdena tog JU initiativ till en utredning. Uppdraget var att identifiera förbättringsmöjligheter inom JUs organisation och för JUs arbetsprocesser. För att få utredningen så neutral som möjligt gjordes den av en extern konsult, Karin Röding.

Utredningen resulterade i ett antal rekommendationer av vilka flera inkluderades i förslaget till ny organisation. Rekommendationerna har presenterats på stiftelsestyrelsen, på MBL, i ledningsgrupper och på personalmöten. En sammanfattning av detta går att läsa här. Powerpoint, 251 kB.

Ledningen på JU har hittills arbetat med rekommendationerna och fokus har varit på de stora övergripande slutsatserna.

Då en del av materialet fortfarande är under beredning för hantering i JU EXT och i stiftelsestyrelsen, tillsammans med andra underlag, och det återstår frågetecken kring en del faktauppgifter, hanteras utredningen som internt material. Det är också av vikt att inga enskilda intervjuade personer kan identifieras. De som intervjuades i utredningen garanterades anonymitet. Med anledning av detta har utredningen i sin helhet inte publicerats tidigare.

Då det visat sig att rapporten trots detta beslut redan har spridits utanför organisationen väljer JU att publicera rapporten redan nu. Notera dock att det finns faktafel och att vissa delar är dolda för att man inte ska kunna identifiera vad enskilda individer sagt vid intervjutillfället.

-Vi arbetar med flera av de förslag till förbättringar som konsulten föreslår. Vi hoppas att det förändringsarbete som inleddes för nästan ett år sedan och som kommer att träda i kraft 2023 kommer att skapa en mer effektiv och tydligare organisation, säger rektor Agneta Marell.

Rapporten går att läsa här. Pdf, 2.4 MB.

2022-07-22