Viktiga samhällsfrågor diskuterades under Almedalsveckan

Jönköping University (JU) arrangerade seminarier om interkulturell kompetens och om möjligheten att starta en ny tandläkarutbildning under mötesplatsen Almedalsveckan på Gotland. Dessutom medverkade representanter från JU vid ytterligare två seminarier.

JU medverkade under Almedalsveckan i samverkan med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun i den gemensamma arenan “Mötesplats Jönköpings län”. Ambitionen var att tillsammans synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer samt att hitta nya dialogytor i, för Jönköpings län, viktiga frågor. Att genom samverkan möta samhällsutmaningar var ett genomgående tema som avspeglade sig i de seminarier som JU genomförde i Almedalen.

– Vår medverkan under årets Almedalsvecka har gett oss fina möjligheter att diskutera viktiga forskning- och utbildningsfrågor tillsammans med beslutsfattare och samverkanspartners, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University. Vi har visat på behovet av och JU:s unika möjligheter att starta Sveriges första nya tandläkarutbildning på över 50 år, och vi har samtalat om hur lärosäten, företag och organisationer kan främjas av ett utvecklat arbete med interkulturell kompetens. Dessutom har JU-medarbetare deltagit i andra arrangemang och seminarier. Det har varit givande dagar tillsammans med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Porträtt på panelen för tandläkarutbildningsseminariet i Almedalen 2022.

Panelen med företrädare från Sveriges regioner, näringsliv och högskole- och universitetssektorn diskuterade behoven av satsningen på en ny tandläkarutbildning vid seminariet i Almedalen.

Tandläkarutbildning med fokus på jämlik tandvård i hela Sverige

Under seminariet presenterades hur Jönköping University i samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet kan skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige genom att starta en ny tandläkarutbildning.

Den viktiga samhällsfrågan rörande bristen på tandläkare lockade en stor publik där två paneler med representanter från riksdagen, Sveriges regioner och tandvården diskuterade behoven av och fördelarna med initiativet.

Porträtt på andra delen av panelen under tandläkarutbildningsseminariet i Almedalen.

Politikerpanelen under seminariet såg ett nationellt behov av en ny tandläkarutbildning.

Politikerna gav sin bild av behovet kring en ny tandläkarutbildning.

– Den här typen av akademisk spetsutbildning, det är lätt att underskatta vilken betydelse den har för den regionala och lokala tillväxten. När den inte fungerar slår den hårt, säger Mats Green, riksdagsledamot (M).

Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C), gav sin bild:

– Jag blev förvånad av UKÄ:s bedömning kring att tandläkarbristen skulle vara en regional fråga. Det vi ser är en brist på tandläkare ute i landet. Där man utbildar sig har man en tendens att stanna kvar. Vuxna utbildar sig om skolan finns närmare. Därför är det viktigt att en utbildning i Jönköping finns. Vi pratar om alla nya innovationer och digitala perspektiv. Men i många fall behöver man ha en fysisk tandläkare som undersöker dig i munnen. Då behöver vi fysiskt ha fler tandläkare.

– En ny tandläkarutbildning bidrar till fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, säger Rachel De Basso, regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård (S). Studenterna tar till sig den nya digitala tekniken, nya möjligheter, nya uppfinningar och företag. Det betyder otroligt mycket för att vi ska få en jämlik tandhälsa. Det är dags för en ny tandläkarutbildning nu. Dagens institutioner tillgodoser inte behovet.

Stor behov av tandläkare i nästan hela landet

Över hälften av Sveriges regioner ser ett behov av en ny tandläkarutbildning och fler tandläkare och har tecknat avsiktsförklaringar för att stå bakom och samverka i initiativet för att upprättar tandvårdskliniker där studenterna vid Jönköping University planerar göra den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Region Uppsala har inte tecknat en avsiktsförklaring än, men deltog i panelen och kommenterade behovet av fler tandläkare:

– Det är ganska illa på många ställen, särskilt i de norra delarna, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ordförande i Sveriges folktandvårdsförening. Man har signalerat i samtliga fyra län i norr att det är kris. Man klarar av barnvård, akutvård och för särskilda patienter, men inte den allmänna tandvården. Det finns inte heller privata kliniker. Det finns ingen tandvård att tillgå. Arbetsmiljön och arbetssituationen är tuff för dagens tandläkare. Det är långa köer, man får säga nej till patienter, studenterna kommer ut ganska oerfarna. Det är inte så vi som arbetsgivare vill ha det.

Tandläkarutbildningen lyftes på fler seminarier

Relaterat till detta seminarium och initiativ deltog JU även i Praktikertjänst seminarium “Kompetensförsörjning i tandvården - en ödesfråga?” där Shariel Sayardoust, universitetslektor och övertandläkare vid Jönköping University, berättade om den nya tandläkarutbildningen som en del av lösningen på problemet.

Läs mer om JU:s satsning på en ny tandläkarutbildning

Gruppfoto på seminariedeltagarna.

Alla deltagare vid seminariet om interkulturell kompetens.

Interkulturell kompetens – en väsentlig färdighet i en alltmer globaliserad värld

Det andra seminariet handlade om och visade på hur Jönköping University prioriterar utvecklingen av interkulturell kompetens hos personal och studenter. Nerrolyn Ramstrand, JU:s rektors rådgivare i internationaliseringsfrågor, presenterade under seminariet olika initiativ som syftade till att främja kulturella kompetenser och mäta de relativa effekterna av specifika initiativ.

Under seminariet förmedlades att det är komplext att utveckla interkulturell kompetens genom utbildningsinitiativ. Forskningsresultat visar att interkulturell kompetens inte uppnås endast via exponering för och i möten med personer från andra kulturer och viljan att lära är den allra viktigaste förutsättningen. Interkulturell kompetens är alltså en livslång process med många faktorer som påverkar kunskapsfärdigheter och attityder.

AI-strategi för en kommun – hur börjar man egentligen?

Jönköpings kommun anordnade ett seminarium kring frågan hur Artificiell Intelligens (AI) kan stötta en offentlig verksamhet för att skapa nytta för människor. Einav Peretz Andersson, organisationsforskare och ansvarig för masterprogrammet AI Engineering på Tekniska högskolan vid Jönköping University, medverkade i panelen på seminariet.

2022-07-06