Första docenten i pedagogik med inriktning mot fritidshemmets pedagogik

Den 13 januari fick Högskolan i Jönköping sin första docent i pedagogik med inriktning mot fritidshemmets pedagogik. Anna Klerfelt höll då sin docentföreläsning ”Fritidshemsbarns och fritidspedagogers berättelser om meningen med fritidshem”.

Anna Klerfelt bedriver sin forskning inom tre samspelande forskningsområden: Fritidshemspedagogik, estetik och barns meningsskapande med teknologi.

– När det gäller fritidshemspedagogiken är jag inriktad mot att använda och utveckla teorier och begrepp för att skapa kunskap om fritidshemmets särskilda pedagogik. Här gäller också att utveckla nya metoder för att beforska fritidshemmets verksamhet. I olika studier har jag försökt göra fritidshemsbarnen till medforskare och genom deras berättelser under samtalspromenader fått veta hur de ser på meningen med fritidshem, berättar Anna Klerfelt.

Samma metod har Anna Klerfelt använt för att skapa kunskap om hur fritidspedagoger ser på sin profession.

När det gäller barns läroprocesser med teknologi har Anna Klerfelt medverkat i en omfattande europeisk studie riktad mot hur barn lär med hjälp av olika teknologiska verktyg. Estetiken genomsyrar alla studier Anna Klerfelt har medverkat i.

­– Jag är intresserad av estetikens betydelse för barns skapande av mening och de estetiska uttryckens möjligheter för barn att göra sina röster hörda, säger Anna Klerfelt.

Behövs mer forskning

Trots att antalet elever på fritidshem är lika stort som antalet elever på gymnasiet är forskningen om gymnasieskolan betydligt större än den om fritidshem.

– Att man i ett modernt samhälle som Sverige har en så omfattande pedagogisk sektor, som lämnas utan utlysningar av forskningsmedel ser jag som konsekvensen av ett förgivettagande och direkt okunskap om verksamheten betydelse för så många barn. Naturligtvis behövs kunskap om den verksamhet som bedrivs här, likväl som inom alla andra verksamheter i Sverige, säger Anna Klerfelt.

Kurser på avancerad nivå

På Högskolan för lärande och kommunikation påbörjas just nu den första kursen på avancerad nivå med en tydlig inriktning mot fritidshemspedagogik. Kursen Fritidshem som kunskapsfält och forskningsområde kommer att följas upp med ytterligare en kurs under hösten som fokuserar på fritidshemspedagogik och estetik.

– Planen därefter är att sätta upp kurs efter kurs, alla med klar inriktning mot fritidshemspedagogik och som behandlar olika aspekter som är aktuella för fritidshemmets verksamhet. Tanken är att de studerande ska kunna bygga ihop dessa olika kurser till en egen magister- eller masterexamen. Vi arbetar parallellt för att vi ska kunna ta emot studerande som vill bedriva forskarutbildningsstudier med sikte på att bli forskare inom fritidshemspedagogik. Att jag nu antas som docent i fritidshemmets pedagogik gör också att jag kan arbeta som handledare för de som vill doktorera inom pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik, avslutar Anna Klerfelt.

2015-01-22