Högskolan i Jönköping (HJ) inrättades vid högskolereformen 1977 och då organiserades den med fem institutioner, efter ett antal omorganisationer från och med 1987 tre: Ekonomi, Teknik samt Undervisning, kultur och information.

Redan 1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. År 1947 inrättades här ett folkskoleseminarium och 1963 startade ett förskoleseminarium.
Se milstolpar

Högskolan i Jönköping blir stiftelsehögskola

I regeringsförklaringen 1991 hade den tillträdande borgerliga regeringen uttalat sin strävan att skapa mer autonoma universitet och högskolor. Högskolan i Jönköping och Chalmers Tekniska Högskola erbjöds att övergå till stiftelseform. Stiftelsen Högskolan i Jönköping bildades1 juli 1994.

Stiftelsehögskolan organiserades i tre fackhögskolor - Högskolan för lärarutbildning och kommunikation (HLK; namnet ändrades 2001 till Högskolan för lärande och kommunikation), Ingenjörshögskolan (ING) och Internationella Handelshögskolan samt Högskoleservice. De blev aktiebolag, helägda av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 2002 blev Hälsohögskolan den fjärde fackhögskolan vid HJ.

Professorer anställs och examensrätter

Vid den första professorsinstallationen 1996 i Kristine kyrka installerades tolv professorer och även rektor Clas Wahlbin.

Regeringen beslutade 1995 att högskolan skulle ges rätt att ge doktorsexamen i fyra ämnen:  företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statsvetenskap, och forskarutbildning startade samma år. Vid den första doktorspromotionen 1999 i Sofiakyrkan promoverades fem doktorer efter avlagda prov samt två hedersdoktorer. Den  första promotionshögtiden hölls tillsammans med den andra professorsinstallationen, och denna samkörning fortsatte sedan. Sedermera flyttades högtiderna till konserthuset på Elmia.

År 2004 utvidgades högskolans doktorsexamensrätt till hela det så kallade humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Därmed kunde forskarutbildning i egen regi starta också vid Hälsohögskolan och HLK. Högskolan uppfyllde nu de europeiska kriterierna för att kallas universitet och blev individuell medlem i European University Association.

Den 1 januari 2007 blev Ingenjörshögskolan Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). 2010 fick man rätt att utfärda examen på forskarnivå inom examensområdet Industriell produktframtagning.

Högskoleområdet och lokaler

Högskoleutbildningen var under de tidiga åren utspridd i hela Jönköping. I april 1994 förvärvade kommunen Jönköpings Mekaniska Werkstads gamla område. Därmed var det klart var högskolan skulle ligga. Högskolefastigheter i Jönköping AB (Höfab) med kommunen som majoritetsägare och högskolan som delägare bildades i oktober 1994. Läs mer på Fakta om Högskoleområdet