Anna Karlgård

Anna Karlgård, nyutexaminerad jurist från Internationella Handelshögskolan, har utrett behovet av en förändrad lagstiftning på skatteområdet.

Enligt svensk rätt har det varit möjligt att en person som lämnar oriktig eller ofullständig uppgift i sin självdeklaration dels påförs skattetillägg, dels lagförs för någon form av skattebrott med eventuell straffsanktion som påföljd. Detta har inte ansetts utgöra dubbelbestraffning.

I februari 2009 meddelade Europadomstolen dom i målet Zolotukhin mot Ryssland, vilket behandlade dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen.

Anna Karlgård, nyutexaminerad jurist från Internationella Handelshögskolan, anser att domen innebär en förändring av rättsläget och att det finns ett tydligt behov av förändrad lagstiftning på skatteområdet.

Ett sammandrag av hennes magisteruppsats har publicerats på Affärsvärldens webbplats. Läs hela artikeln här: http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article736632.ece

2010-03-05