Förslag till förändrad organisation

Måndag 5 december informerades högskolans personal om det förslag till förändrad organisering av stödfunktionerna vid högskolan som Stiftelsestyrelsen förväntas fatta beslut om vid styrelsemötet 13 december. Mer information

Förslaget innebär att stödfunktioner samlas inom en ny organisation vid Högskoleservice, HS.

Bakgrund
Högskolan i Jönköping, HJ, har haft en framgångsrik utveckling sedan Stiftelsen Högskolan i Jönköping med dess bolag bildades. Vi står nu inför förändringar som vi tidigare inte mött, inte minst i den nationella politiken, men även vad gäller utvecklingen inom sektorn för högre utbildning och forskning i ett internationellt perspektiv. Högskolans verksamhet är konkurrensutsatt som aldrig förr.

HJ:s ledning anser att vi har förutsättningar att hävda oss i konkurrensen och under politiskt förändringstryck. Det finns därför inga planer på sammangående med annat lärosäte.

Men för att anpassa oss till omvärldsförändringarna, stärka vår konkurrensförmåga och sträva mot ambitiösa mål behöver vi ytterligare stärka utbildningens och forskningens kvalitet samt etablera oss starkare på nya marknader i uppdragsutbildning och avgiftsfinansierad utbildning, samtidigt som vi hanterar betydande nedskärningar av utbildningsanslagen. Under de kommande åren, fram till 2015, minskar de statliga utbildningsanslagen till HJ med cirka 80 mkr, vilket motsvarar cirka 10 procent av högskolans totala omsättning. Detta ställer höga krav på omställningsförmåga inom kärn- och stödverksamheten.

Högskolans stödfunktioner fullgörs i dag på flera olika ställen inom koncernen. Många administrativa funktioner vid högskolan är uppdelade i fem olika organisatoriska delar. Beslut i frågor som rör organisering och dimensionering av stödverksamheten fattas idag av fem olika bolagsstyrelser utan någon samordning. Dessa förhållanden försvårar såväl beslut som genomförande av för högskolan nödvändiga besparingar, omprioriteringar liksom nödvändigt utvecklingsarbete inom stödverksamheten de kommande åren.

Förslag till ny organisering
HJ:s ledningsgrupp har under hösten diskuterat det principiella behovet av att stärka vår konkurrenskraft, hur vi kan frigöra resurser till utbildning och forskning, och hur en förändring av stödfunktionerna kan bidra till det. Vi har i detta sammanhang diskuterat olika lösningar.

Rektor har beslutat att föreslå stiftelsestyrelsen en ny organisationsprincip för HS och fackhögskolorna. Förslaget kommer att behandlas vid stiftelsestyrelsens möte den 13 december. Förslaget innebär att:

  • Fackhögskolornas uppdrag renodlas till att ansvara för all kärnverksamhet, det vill säga utbildning, forskning och uppdragsverksamhet, inom högskolan.
  • Högskoleservice uppdrag utökas till att ansvara för väsentligen all stödverksamhet inom högskolan. Verksamheten ska bedrivas och utvecklas utifrån ett tydligt kundorienterat verksamhetsutvecklingsperspektiv. Det betyder att verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt från målen och behoven i kärnverksamheten, det vill säga den utbildning, forskning och uppdragsverksamhet som bedrivs vid respektive fackhögskola.
  • För att underlätta närhet till kunderna, det vill säga fackhögskolorna, och förståelse för kärnverksamheten i den dagliga verksamheten bör personalen fortsatt ha sina fysiska arbetsplatser decentraliserade till fackhögskolornas lokaler i den omfattning som behövs.
2011-12-05