Högskolan i Jönköping i nationell satsning för att höja kvaliteten på lärarutbildning

Högskolan i Jönköping är ett av tre lärosäten som utsetts av Universitets- och högskolerådet (UHR) att ingå i en försöksverksamhet för lämplighetsprövning bland sökande till lärar- och förskollärarutbildningen.

Lämplighetsprövning till lärarutbildningen

Lärarutbildningen i Jönköping bedrivs vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Försöksverksamheten kommer att starta hösten 2015 och berör då sökande till förskollärarutbildningen. Där krävs att de sökande, förutom generell behörighet, också genomgår särskild lämplighetsprövning.

— Detta är ett mycket glädjande besked för HLK och ger oss möjlighet att ytterligare höja kvalitén på lärarutbildningen. Vi var till exempel först ut bland lärarutbildningarna med att sätta ett lägsta värde för högskoleprovet, säger Stephan Rapp, vd vid HLK.

— HLK har sedan tidigare erfarenhet av ett liknande upplägg vid antagning till ”gamla” lärarutbildningen. Vi har också ett pågående erfarenhetsutbyte med lärarutbildningen i Finland, där man sedan många år har arbetat med lämplighetsbedömning, säger Stephan Rapp vidare.

För den som söker till förskollärarutbildningen vid HLK med start hösten 2015 krävs generell behörighet och lämplighetsprövning. Efter ett första försöksår är HLK beredda att utöka verksamheten till att omfatta alla lärarutbildningar.

Försöksverksamheten kommer att pågå under tre år med start hösten 2015. Därefter ska Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med medverkande lärosäten utvärdera verksamheten

UHR kommer också att utgöra ett stöd och tillse att frågor som kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet iakttas.

För mer information, välkommen att kontakta:

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare, HLK, 070-575 21 65

2014-05-23