Fördomar och stereotyper motverkar en jämlik vård

I en ny doktorsavhandling har Joel Hedegaard studerat hur kommunikationen bland personal, mellan personal och patienter och organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheterna till en jämlik vård.

Resultatet av Joel Hedegaards forskning visar att både anställda och patienter bidrar till att skapa undermåliga förutsättningar för en jämlik vård eftersom kommunikation delvis utgår från stereotyper. Personalen utgår från stereotyper kring till exempel genus och etnicitet när de frågar och besvarar frågor från patienterna. Patienterna i sin tur använder stereotyper när de beskriver sig själva och sina sjukdomstillstånd. Det framkommer också att personal, vid kommunikation om patienter som inte är närvarande, använder nedvärderande kommentarer om patienter, som de uppfattar inte agerar i enlighet med socialt accepterade genusnormer.

Kommunikation äger rum i en organisatorisk kontext som blir alltmer inspirerad av New Public Management och Kliniska Mikrosystem. Denna organisationsmodell betonar arbetsprocesserna och kräver att arbetet som utförs mäts och övervakas. Detta tenderar att inskränka den professionella och personliga kontrollen hos personalen för att istället öka den administrativa kontrollen. Detta har även lett till att de primära arbetsuppgifterna (vårda och bota) utsätts för konkurrens i form av administrativa uppgifter.

En ojämlik digital generation - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation

– För att öka förutsättningarna för en jämlik vård behövs en satsning på kompetensutveckling för att öka medvetenheten kring genus- och etnicitetsaspekter i kommunikationen med och om patienterna. Det är också av stor betydelse att utveckla kunskaper och förståelse för hur övergången till nya organisationssystem och tillhörande managementmodeller påverkar praktiska förutsättningar och mellanmänskliga möten, säger Joel Hedegaard.

Joel Hedegaard försvarade framgångsrikt sin avhandling The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care - A communicative perspective på Högskolan för lärande och kommunikation den 12 september 2014. Opponent var professor Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet.

Joel Hedegaard arbetar som adjunkt i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han har tidigare utbildat sig till folkhälsopedagog vid Högskolan i Kristianstad och sedermera tagit en fil.mag. i pedagogik vid Lunds universitet.

Länk till avhandlingen

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Joel Hedegaard@hlk.hj.se
Tfn 070-605 02 19, 036-10 13 63

2014-09-12