Kan äldre uppleva välbefinnande på äldreboende?

Vad är viktigt för att personer på ett äldreboende ska uppleva välbefinnande? Det svarar Ann-Marie Svensson på i licentiatavhandlingen Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre.

– Den äldre är mycket beroende av andra för att kunna uppleva välbefinnande. Det innebär att relationer och interaktioner i omvårdnaden har stor betydelse och det ställer i sin tur krav på ökade kunskaper hos vårdare, säger Ann-Marie Svensson.

Ann-Marie Svensson har i avhandlingen beskrivit välbefinnande, utifrån de upplevda erfarenheter som de äldre framställt, som tre kvalitativa värden: att få behålla sin autonomi genom självbestämmande och deltagande i vardagslivets beslut, behovet av kontinuitet i den egna identiteten och att få vara individuell tillsammans med andra.

– Komplext i sammanhanget är att ett äldreboende är både den äldres hem och en vårdinstitution. För att den äldre ska uppleva välbefinnande krävs att boendet upplevs som ett hem. Innehållet i omvårdnaden bör därför handla om att stödja den äldres jag-känsla och identitet samt att stödja betydelsen av boendet som ett hem, Jag-känslan som identitetsupplevelse är viktig att hävda gentemot andra men att den känslan samtidigt är beroende av interaktion med andra. Denna identitetsupplevelse baseras på livsloppets individuella upplevelser av och i relationer med andra människor,  förklarar Ann-Marie Svensson.

Syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av välbefinnande.

– Jag vill med min avhandling lyfta fram de äldres egna erfarenheter av vad välbefinnande innebär. Det är just dessa äldre som kan besvara frågan, men som sällan tillfrågas. Denna kunskap är ytterst viktig då den äldre personen som bor sina sista år på särskilt boende torde få kröna sitt liv med upplevelser av välbefinnande. Avhandlingen ger en bredare innebörd av välbefinnande hos den äldre personen, än enbart upplevelser av hälsa.

Ann-Marie Svensson försvarade framgångsrikt sin Filosofie licentiatavhandling ”Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre” den 24 oktober 2014 på Hälsohögskolan i Jönköping.

Länk till licentiatsavhandlingen

För mer information kontakta:
Ann-Marie Svensson
0727-403383
ann-marie.svensson@hhj.hj.se
ann-marie.svensson@skara.se

2014-10-27