HLK utvald till satsningen Läslyftet

Högskolan i Jönköping är ett av de lärosäten som valts ut av Skolverket för att genomföra satsningen Handledarutbildning inom Läslyftet.

Vad är Läslyftet?

Skolverket har uppdraget att ansvara för fortbildning i läs- och skrivutveckling för lärare. Satsningen, som kallas Läslyftet, kommer att pågå tre år under perioden 2015-2018.

Fortbildningen är verksamhetsnära och ska göra det möjligt för lärare att tillsammans utveckla undervisningen. Den bygger på kollegialt lärande med handledning och en lärportal som stöd.

Som grund för Skolverkets kvalitetsbedömning har man bland annat sett till lärosätets erfarenhet av modulframtagning och handledarutbildning inom Matematiklyftet eller annan pedagogisk verksamhet, samarbete med nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare samt erfarenhet och kunskap om praktiknära skolutvecklingsarbete.

Vilka andra lärosäten är med?

16 lärosäten ansökte och nio har valts ut att genomföra utbildningen läsåret 2015-16. Förutom Högskolan i Jönköping är det Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan Kristianstad, Karlstad universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Södertörns Högskola och Umeå universitet.

För mer information

Kontakta Berit Tornell, samordnare Avdelningen för kompetensutveckling
Telefon: 036-101401
E-post: berit.tornell@hlk.hj.se


2015-01-22