Aktiestinsen delade ut stipendium för hälsofrämjande aktiviteter för äldre

Projektet ”Äldres trädgårdsaktiviteter i särskilt boende – vilka är de hälsofrämjande faktorerna?” fick ett av årets stipendium från Aktiestinsen.

Hur kan äldres livskvalitet och hälsa i särskilt boende främjas genom tillgång till trädgård och aktiviteter i trädgården? Utomhusvistelse, aktiviteter och sociala kontakter lyfts ofta fram som hälsofrämjande men bristen på tillfällen till utomhusvistelse är ett växande problem för äldre personer. Trädgård som miljö och trädgårdsaktiviteter som terapi används dock vid vård och omsorg om äldre människor och särskilt anlagda trädgårdar förekommer nu som utemiljö vid ett flertal särskilda boenden.

Det behövs dock ökad kunskap om hur trädgårdar används vid särskilda boenden, vilka aktiviteter som utförs där och vad som ses som framgångsfaktorer för att göra vistelsen i trädgården hälsofrämjande.

Gunilla Nilsson och Petra Wagman på Hälsohögskolan har nu fått 98 000 kronor ur Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa för att öka kunskapen om detta. Kunskapen är direkt användbar för personal i särskilda boenden som önskar främja hälsa och välbefinnande hos de boende genom meningsfulla aktiviteter.

Det var tredje året som den nu 99-åriga aktiestinsen Lennart Israelsson delade ut stipendium från sin egen stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Övriga stipendiater:

Ing-Marie Jonsson och Sofi Fristedt för Vårdhund i ordinärt boende i Jönköpings kommun. Idag finns två utbildade vårdhundsteam i Jönköpings kommun och det har framkommit att dessa har varit väldigt lyckade. I det här projektet ska man utbilda ett vårdhundsteam med syfte att främja delaktighet i meningsfull aktivitet med hjälp av vårdhundsteam för klienter i ordinärt boende med hemtjänst.

Ingrid Klingberg Calas och Anna Sundling fick också stipendium för projektet Meningsfull guldkantad vardag för Nässjös seniorer. Det finns ett stort behov av att bryta ensamheten som finns hos äldre. Därför vill stipendiaterna satsa på roliga och trevliga aktiviteter för de äldre.

Även Sandra Rosell fick stipendium tillsammans med Sofi Fristedt. De ska se över nyttan av ett mobilt geriatriskt team. Syftet är att främja aktivitet, förbättra aktivitetsutförande och öka tillfredsställelse med vardagliga aktiviteter hos äldre personer med multisjuklighet.

2015-01-28