Ekonomisk vinst kan överskugga lärande i vårdens förbättringsarbete

Under 2010-talet har prestationsbaserade ersättningar införts för att motivera till förändring inom hälso- och sjukvården. Ersättningsmodellen medför att vårdgivarna konkurrerar om ersättningar samtidigt som de ska samarbeta för att skapa patientsäkra överföringar mellan vårdenheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet studerar Ann-Charlotte Norman vilket inflytande dessa till synes motstridiga villkor har på förbättringsarbetets lärprocesser.

I avhandlingen studerar Ann-Charlotte Norman hur olika villkor inverkar på hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete. Forskningsintresset handlar om hur personalens lärande påverkas av rådande villkor när de möts för att diskutera hur de kan förbättra sitt arbetssätt så att det skapar mervärde för patienten.

– Mina studier visar att när man sätter pengar på kvalitetsmål talar personalen i första hand om pengar och i andra hand om vad som skapar mervärde för patienten, säger Ann-Charlotte Norman.  Kortsiktiga ekonomiska vinster tenderar därmed att överskugga mer fördjupad kunskapsutveckling om hur vårdprocesser kan förbättras.

Vidare visar studierna att sammansättningen av den grupp som diskuterar förbättringar har betydelse för hur lätt det är att bryta gamla invanda vanor och beteenden. När förbättringar diskuteras i nätverk, där deltagarna kommer från olika vårdenheter och bidrar med olika erfarenheter, skapas en öppen och kritisk dialog där gamla vanor värderas mot nya initiativ. I arbetsgrupper där deltagarna känner varandra väl och vardagligen arbetar ihop tas rutiner däremot för givet varför en öppen värdering om nya arbetssätt är svårt att åstadkomma.

Ann-Charlotte Normans studier kan också visa att rådande villkor influerar på hur förbättringscoacher stödjer lärande.

– Antingen stödjer coacherna en lärande organisation med inriktning mot handling och snabba resultat, eller så premieras en förståelseinriktad organisation där personal och patienter bemyndigas att driva vad som är mest meningsfullt att åstadkomma i ett långsiktigt och hållbart perspektiv, säger Ann-Charlotte Norman.

Ann-Charlotte Norman är ursprungligen sjukgymnast, men har jobbat som chef och med ledning och styrning av hälso- och sjukvård. Ann-Charlotte undervisar på masterutbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd på Jönköping Academy, Hälsohögskolan i Jönköping.

Avhandlingen “Towards the creation of learning improvement practices: Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices” försvaras onsdagen den 13 maj, kl. 13.15 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är professor Bill Lucas, University of Winchester, Storbritannien.

För mer information kontakta Ann-Charlotte Norman, telefon: 070-3996707, e-post: ann-charlott.norman@lnu.se

Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext i publiceringsdatabasen DiVA (lnu.diva-portal.org) eller från lupress@lnu.se.

2015-05-12