Satsning på forskning om gröna näringar

Högskolan i Jönköping har avsatt pengar till forskning på JIBS om de gröna näringarna i regionen och hur högskolan ska kunna bidra till deras utveckling.

De gröna näringarna (verksamheter som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö) lyfts ofta upp som en viktig sektor för regionens utveckling, konkurrenskraft och framtida attraktivitet. Högskolan söks ofta upp av organisationer och företag som söker samarbete, och nu tar man alltså ett steg mot att ytterligare samla och stärka forskning och utveckling med inriktning mot landsbygden och de gröna näringarna.

– Högskolan i Jönköping tar en aktiv roll i regionens utveckling. Med den här strategiska satsningen kan vi tillsammans med våra partners bygga upp forskning om gröna näringar kopplat till regionens välstånd och framtidsutmaningar, säger rektor Anita Hansbo.

Vid Jönköping International Business School bedrivs sedan några år forskning och utvecklingsarbete med fokus på innovation och entreprenörskap i de gröna näringarna och på landsbygden. Förstudien blir en möjlighet att bygga en plattform tillsammans med de andra fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping till exempelvis Tekniska Högskolan när det gäller produktframtagning och inbäddade system, två frågor som är mycket centrala i det moderna lantbruket, samt till Högskolan för lärande och kommunikation när det gäller behovet av lärande och utbildning i sektorn.

– Vi är jätteglada över att Högskolans ledning har beslutat att satsa på en studie om de gröna näringarnas betydelse för Jönköpings län. Många av länets medborgare är verksamma i företag på landsbygden och ett dynamiskt företagande i de gröna näringarna är en förutsättning för en levande landsbygd. Vår ambition är att bygga upp en stark forskningsmiljö inom detta område på JIBS och HJ. De strategiska medlen ger oss förutsättningar att ta ett första steg för att förverkliga denna ambition, säger professor Mattias Nordqvist som är initiativtagare till projektet tillsammans med professor Johan Klaesson och forskarna Mart Ots och Lars Petterson.

Pengarna som avsatts kommer att användas till en förstudie som bland annat kartlägger hur stor betydelse de gröna näringarna har för regionens ekonomiska, sociala och kulturella välstånd, vilka organisationer i regionen som jobbar i eller med de gröna näringarna, vilka de största framtidsutmaningarna är och vilket utbildnings- och kompetensbehov som finns inom näringen. Det övergripande syftet med förstudien är att ytterligare kunna specificera högskolans roll i samarbetet med de andra aktörerna, och att utveckla forskningsområdet vid Högskolan i Jönköping.

– Vi ser oerhört positivt på Högskolans nya satsning kring de gröna näringarna. Att använda forskningen för att utveckla den kompetens som redan finns i näringen ger förutsättningar för bättre konkurrenskraft, mer lönsam livsmedelsproduktion och stark regional utveckling, säger Mikael Bäckström, ordförande LRF Jönköpings län.

Jönköping International Business School samarbetar med LRF, Elmia, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Region Jönköpings Län, Jönköpings Kommun och Hushållningssällskapet i Gröna Näringars Kluster. Jönköping International Business School samarbetar också med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och dess Kompetenscentrum för Företagsledning i frågor som rör företagande i de gröna näringarna.

2015-06-15