Johan Karltun är ny docent i arbetsorganisation

Vad är det som bygger upp ett visst arbete? Hur kan vi designa arbetsinnehållet för att maximera prestationen och minimera arbetsbelastningen? Hur utformar vi arbeten som gör det lätt att prestera men inte sliter ut människor i förtid? Detta är frågor som Johan Karltun, docent i arbetsorganisation, har forskat kring.

Johans forskning har varit inriktad mot olika arbeten inom industrin och syftar till att hitta möjligheter till förbättringar utifrån de förutsättningar som industrin verkar i.

– Industrin ser ju ut som den gör, och vi kan inte gå in och ändra dessa förutsättningar. Istället får vi identifiera det vi kan påverka i den här miljön så att arbetet blir så bra som möjligt, säger Johan.

De senaste åren har Johan forskat på hur man kan utveckla styckares arbete. Styckningsarbetet är ett tungt arbete och leder ofta till belastningsskador. Forskningen har dels koncentrerats på hur mycket man arbetar med olika uppgifter och om man kan rotera mellan olika arbetsuppgifter för att sänka den totala arbetsbelastningen på varje individ.

– Vi har också tittat på knivskärpa. Ju skarpare kniv styckarna har, desto mindre kraft krävs för att skära. Genom att lära styckarna hur man håller sin kniv vass, kan vi förhoppningsvis sänka belastningen något, menar Johan.

En tredje sak som Johan har undersökt är det som på engelska brukar kallas ”speed/accuracy trade-off”, alltså en avvägning som måste göras mellan snabbhet och noggrannhet. Ju snabbare man arbetar, desto mindre noggrant blir arbetet. Johans forskning har visat att en ökad arbetstakt inte självklart leder till ökad lönsamhet. Istället riskerar man att ”skära bort lönsamhet”, som Johan uttrycker det.

– Varje styckare styckar kött för omkring hundratusen kronor om dagen. Det innebär att om de skär lite fel, så går det snabbt bort kött motsvarande styckarens dagslön, förklarar Johan.

Johan och hans forskarkollegor har också gjort mycket informationsarbete för att förankra forskningsresultaten ute hos branschaktörerna. Han upplever att branschen delvis är mottaglig för resultatet av forskningen, även om de lever med sina föreställningar om vad som är mest lönsamt.

Tidigare har Johan studerat olika typer av arbete i träindustrin och produktionsplanerares arbete. De branscher som ingått i hans forskning är alltså ganska olika, men det har hela tiden varit arbetet och dess innehåll i sig som varit i fokus.

– Kunskapen om hur ett bra jobb ska utformas finns, menar Johan, men det finns fortfarande många chefer som saknar medvetenhet om detta. Dessutom prioriteras de här frågorna ofta bort, eftersom man mäts på andra kriterier, som kortsiktiga ekonomiska nyckeltal. 

Johan Karltun har arbetat på avdelningen Industriell organisation och produktion vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, sedan 1999. Han disputerade 2007 på förändringsarbete i företag vid avdelningen för industriell arbetsvetenskap på Linköpings Universitet.

2016-01-29