Ny avhandling om äldres sjukhusvård

Hur kan vi undvika att äldre personer läggs in på sjukhus i onödan? Och vad är det som gör att många äldre personer väljer att söka sjukhusvård trots att de har tillgång till hemsjukvård? Detta är några av de frågor Jenny Hallgren söker svar på i sin avhandling i gerontologi.

Den 17 juni försvarade Jenny Hallgren framgångsrikt sin doktorsavhandling SHOULD I STAY OR SHOULD I GO – Factors associated with hospitalization risk among older persons in Sweden vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Avhandlingen undersöker bland annat riskfaktorer för att äldre blir inlagda på sjukhus.

Det är sedan tidigare känt att vård på sjukhus kan innebära en allvarlig risk för äldre personer. När de vistas i sjukhusmiljön ökar risken att drabbas av vårdrelaterade infektioner, förvirring och fallolyckor. Det har däremot varit mindre känt vilka faktorer som leder till att äldre personer i Sverige blir sjukhusinlagda.

– Under mina år som kliniskt verksam sjuksköterska träffade jag många äldre som sökt sig till sjukhus för åkommor som egentligen inte kräver sjukhusvård, utan hade kunnat hanteras av primärvård eller öppenvård. Jag såg då ett behov av kunskap som skulle kunna förebygga att äldre personer blir inlagda på sjukhus i onödan, säger Jenny Hallgren.

Ett av syftena med Jenny Hallgrens avhandling har därför varit att studera vilka riskfaktorer som finns för att äldre personer i både ordinärt och särskilt boende i Sverige blir inlagda på sjukhus.

– Riskfaktorerna visade sig vara olika beroende på om den äldre personen bor hemma eller i särskilt boende. För personer i särskilt boende var riskfaktorerna bland annat om personen har flera sjukdomar eller flera mediciner, eller om de upplevt en fallolycka. För dem som bor hemma var det istället sådant som civilstånd och sociala faktorer som påverkade, berättar Jenny Hallgren.

Avhandlingen visar också att många äldre som redan har hemsjukvård ändå väljer att uppsöka sjukhusvård på grund av en stor tillit till den vård och kompetens som man upplever finns på sjukhus.

Ett annat syfte har varit att studera om sjukhusinläggning påverkar den kognitiva utvecklingen hos äldre personer. Avhandlingen visar att medelålders och äldre personer som varit inlagda på sjukhus har en snabbare försämring av olika kognitiva funktioner än personer som inte varit inlagda.

– Vi observerade en särskilt snabb försämring av spatial förmåga och generell kognitiv förmåga. Det spatiala handlar om vår förmåga att uppfatta världen omkring oss och påverkar bland annat hur bra vi kan orientera oss och hitta i olika miljöer, förklarar Jenny Hallgren.

Varför är då denna forskning viktig? Jenny Hallgren menar att det är viktigt att kunna identifiera vilka personer som löper stor risk att bli inlagda på sjukhus, så att de kan erbjudas rätt vård på rätt nivå, till exempel primärvård istället för sjukhusvård. Därigenom minskar risken att personer som egentligen inte är i behov av just sjukhusvård söker sig till sjukhus i brist på vård på rätt nivå.

– Förhoppningen är att den nya kunskapen i avhandlingen ska kunna användas till riktade insatser för personer med ökad risk att bli inlagda på sjukhus, men också att den kan bli ett stöd för sjukhuspersonal som möter äldre med ökad risk för kognitiva försämringar, avslutar Jenny Hallgren.

Läs avhandlingen på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-06-21