Delaktighet kan minska oro och osäkerhet i parrelationer med förmaksflimmer

Tomas Dalteg

Hur påverkas parrelationen när den ena partnern drabbas av förmaksflimmer? I en doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, föreslår Tomas Dalteg att partnern får ökad delaktighet i vårdaktiviteterna.

I dag lider omkring 300 000 personer i Sverige av förmaksflimmer.

– Det motsvarar omkring tre procent av befolkningen. Så visst kan man säga att förmaksflimmer är ett folkhälsoproblem, särskilt som sjukdomen också påverkar anhöriga i stor utsträckning, säger Tomas Dalteg.

– Förmaksflimmer är en lurig sjukdom eftersom den har så diffus karaktär. Den kan variera mycket i sitt beteende, både hos den enskilda patienten och mellan individer. Vissa är nästan helt symtomfria medan andra påverkas mycket i sin vardag. Det gör att många personer med förmaksflimmer upplever att de har en sämre kontroll över sjukdomen jämfört med andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Det här är en oro som också påverkar parrelationen. Tomas Daltegs avhandling omfattar intervjustudier och en enkätstudie med sammanlagt ett hundratal par där den ena av makarna har förmaksflimmer. Resultaten visar att sjukdomen har stor inverkan på relationen och vardagslivet. Kommunikationen inom paret påverkas, vilket ibland kan leda till att ökad osäkerhet och oro.

– Det är vanligt att man håller inne med känslor och tankar som man är rädd ska påverka partnern negativt. Eftersom sjukdomen är så diffus, och man inte riktigt vet vad som väntar från den ena dagen till den andra, så påverkas livet för båda parter. Man vågar inte planera in saker och kanske slutar med vissa fritidsaktiviteter.

Reaktionerna från deltagarna har varit positiva.

– Det är många som säger att de aldrig tidigare har fått frågan om hur parrelationen fungerar eller hur partnern mår. Kanske är vi så fokuserade på själva behandlingen av patienten att vi glömmer bort vardagslivet?, säger Tomas Dalteg som drar slutsatsen att partnern till en patient med förmaksflimmer i så stor utsträckning som möjligt bör få vara delaktig i vårdaktiviteterna – från diagnos till behandling, utskrivningssamtal och uppföljning.

– Om båda parterna får ta del av informationen så kan det eliminera mycket av osäkerheten kring sjukdomen, behandlingen och själva relationen.

Tomas Dalteg försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Partner Relationship in Couples Living with Atrial Fibrillation” den 16 december. 

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-12-19