Internationaliserat Sverige kräver nya modeller för aktivitetsanpassning

Ann Johansson

Utsatta grupper med internationell bakgrund kräver nya modeller för aktivitetsanpassning. I en avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersöker arbetsterapeut Ann Johansson hur människor i utsatta situationer kan anpassa sig till nya utmaningar.

– Förmågan att anpassa sig är något som är gemensamt för oss alla När förutsättningarna förändras så anpassar vi oss efter dem – det är en fråga om överlevnad. Men under livet så ställs vi inför olika aktivitetsutmaningar, tillfällen då våra vanliga anpassningsstrategier inte räcker till. Du åldras, drabbas av sjukdom eller någon annan händelse som försätter dig i ett utsatt läge, säger Ann Johansson.

Ann Johanssons intresse för aktivitetsanpassning började när hon jobbade som arbetsterapeut på stroke-enheten.

– De patienter som hade lättare att anpassa sig, fungerade också bättre i sin nya livssituation. Vi människor har en inneboende vilja att bemästra det vi vill och måste göra. Det är avgörande för vår hälsa och för vårt välbefinnande.

Forskningen inom aktivitetsanpassning har traditionellt bedrivits inom den engelsktalande västvärlden, främst USA. En ökad internationalisering med stora folkströmmar kräver ett utvecklat synsätt, menar Ann Johansson.

– Därför är det viktigt att pröva befintliga teoretiska modeller utanför våra traditionella kontexter.

Hennes studie har omfattat tre olika grupper som alla befann sig i olika utmanande livssituationer. En grupp med hemmaboende äldre, en grupp ryska, stroke-drabbade kvinnor samt en grupp EU-migranter med erfarenhet av att tigga i Sverige. Den sistnämnda en utsatt grupp som präglas av extrema aktivitetsutmaningar och är föremål för en intensiv samhällsdebatt.

Ann Johanssons avhandling visar på vikten av balans i aktivitetsanpassningen. För stor press från omgivningen – eller för liten – kan resultera i negativa anpassningsbeteenden. De olika grupperna skilde sig mycket åt, dock med den gemensamma nämnaren att man måste ta hänsyn till personens hela sammanhang med levnadsförhållanden och -vanor för att uppnå ett gott resultat.

– Världen har kommit till Sverige och vi måste anpassa våra modeller och arbetssätt för detta. Min förhoppning är att mitt arbete ska ge teoretiskt stöd för utveckling av nya metoder för aktivitetsanpassning i det ”nya Sverige”.

Ann Johansson försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Occupational adaptation in diverse contexts with a focus on persons in vulnerable life situations” vid disputationen den 16 juni. 

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-06-19